KR4d0047 都官集-宋-陳舜兪 (master)


[015-1a]
原跋
曽祖都官以慶厯六年賈榜登進士第嘉祐四年與錢
公藻同中材識兼茂明於體用科實為舉首熈寧中知
越之山隂縣㑹新法行上書極論其害遂貶監南康軍
酒稅累年竟不仕以没杞無似馮藉先世遺烈叨躐從
班惟知兢懼以保門户先考删定寳藏都官遺文杞頃
為閩中常平使者嘗刻之版未成而移漕廣右委之寮
屬尚多差舛毎以媿恨洎來此邦念都官本以明州觀
[015-1b]
察推官試大科欲考陳迹則相去百四十餘年不可得
知集中自言十五年閒再官於天台四明之二州猶有
鄞縣鎮國院記等文存焉因再加讎校而缺其不可知
者屬郡博士郡從事刋之以廣其傳仰惟曽祖風節峻
厲凛然如生不肖孫曽恃有公論不敢贅辭云慶元六
年十月望日曽孫太中大夫徽猷閣待制知慶元軍府
事兼㳂海制置使杞謹書