KR4d0001 騎省集-宋-徐鉉 (master)


[031-1a]
 眀州重刋徐騎省文集後序
 騎省徐公文集三十卷天禧間尚書都官貟外郎
 胡君克順編録刋行且奉表上進
 章聖皇帝䧏詔奨諭参知恭政陳公彭年為之序
 引丞相晏元獻公復為後序騎省在江南有重名
 仕天朝為近侍以文翰忠直在當時諸公先既殁
 丞相趙郡李文正公實誌其墓所以稱述推尊之
 者甚至距今且二百年其英名偉莭得以不泯而
 為後學法者繄文集是賴年世夐逺兵火中厄鮮
 有存者偶得善本使公庫鏤板以傳紹興十九年
[031-1b]
 十一月十日右朝議大夫充敷文閣待制知明州
 軍事提舉學事賜紫金魚袋徐 琛䟦