KR4c0079 丁卯詩集-唐-許渾 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部二
 丁夘詩集    别集類一唐/
 提要
  臣/等謹案丁夘詩集二巻補遺一巻唐許渾撰
  渾字用晦武后朝宰相圉師之後考新唐書
  宰相世系表圉師為安陸許氏渾為其後應
  亦出於安陸陳振孫書錄解題乃稱渾為丹
  陽人觀集中送王總歸丹陽詩有曰憑寄家
[000-1b]
  書為回報舊居還有故人知葢其家於丹陽
  猶李白系出隴西而為蜀人矣渾太和六年
  進士及第為當塗太平二令以病免起潤州
  司馬大中三年為監察御史厯虞部員外郎
  睦郢二州刺史其曰丁夘集者潤州有丁夘
  橋渾别墅在焉因以名集集中有夜歸丁夘
  橋村舍詩是也新唐書藝文志作二巻晁氏
  讀書志亦作二巻陳氏書錄解題注云蜀本
[000-2a]
  有拾遺二巻今之補遺當即陳氏所謂拾遺
  為後人改題其集外詩又後人掇拾増入耳
  惟晁氏稱近得渾集完本五百篇止二巻是
  本篇數雖合而巻帙不同葢總非宋人刋本
  之舊矣毛晉汲古閣刋本亦二巻詩僅三百
  餘篇疑即晁氏所見之本讀書志或誤三為
  五亦未可知以此本較毛本完備故置彼而
  錄此焉乾隆四十五年二月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀