KR3k0009 小名錄-唐-陸龜蒙 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部十一
 小名録    類書類
 提要
  臣/等謹案小名録二卷唐陸龜蒙撰龜蒙事
  迹具唐書隠逸傳是書所載皆古人小名始
  于秦終于南北朝趙希弁郡齋讀書後志作
  三卷此本僅二卷希弁稱其神仙玉女之名
  婦人臧獲之字亦無棄焉此本但有婦人臧
[000-1b]
  獲之字而無神仙玉女之名又稱其自秦至
  隋而此本無隋人殆非完書矣所記頗為叢
  襍如秦二世名胡亥漢光武帝名秀之類似
  皆非小名王戎稱阿戎王僧謙稱阿謙似即
  如吕蒙之稱阿蒙崔鴻之稱阿鴻王平子之
  稱阿平似即如米元章之稱阿章皆即其名
  字以示親暱亦不當在小名之列至於匡衡
  小名為鼎出自西京襍記顔師古注漢書已
[000-2a]
  深駁之龜蒙仍祖其説殊為不考况此書本
  㫖為記小名而作因小名而引及事實已為
  支蔓而謝朗王恭王修之類乃至於叠出不
  已於體例亦頗有乖或原本散佚後人以意
  補綴托之龜蒙歟然唐人著述傳世日稀龜
  蒙此編雖未能必信其真亦無以必斷其偽
  疑以傳疑備古書之一種可矣乾隆四十四
  年三月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀