KR3j0173 清祕藏-明-張應文 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 清秘藏     雜家類四雜品之屬/
 提要
  臣/等謹案清秘藏二卷明張應文撰而其子
  謙徳潤色之應文字茂實崑山監生屢試不
  第乃一意以古器書畫自娯作清河書畫舫
  及真蹟日錄之張丑即其長子是編雜論玩
  好賞鑒諸物其曰清秘藏者王穉登序謂取
[000-1b]
  倪瓚清秘閣意也上卷分二十門下卷分十
  門其體例畧如趙希鵠洞天清錄其文則多
  採前人舊論如銅劍一條本江淹銅劍讃之
  類不一而足而皆不著所出葢猶沿明人剽
  剟之習其中所列名香多引佛經所列竒寳
  多引小説頗叅以子虛烏有之談亦不為典
  據然於一切器玩皆辨别真偽品第甲乙以
  及收藏裝褙之類一一言之甚詳亦頗有可
[000-2a]
  采卷末記所蓄所見一條稱所蓄法書惟宋
  髙宗行書一卷蘇子瞻詩草元趙子昻歸田
  賦所蓄名畫惟唐周昉戲嬰圖宋人羅漢八
  幅畫苑襍蹟一册元倪雲林小景一幅而已
  而其子丑作清河書畫表列於應文名下者
  乃有三十一種此書成於應文臨沒之日不
  得以續購為詞然則丑表所列殆亦夸飾其
  富不足盡信歟此本為浙江鮑士恭家知不
[000-2b]
  足齋所刋原附丑真蹟日錄後葢山谷集末
  附載伐檀集之例今以各自為書仍析出别
  著錄焉乾隆四十五年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
清秘藏序
清秘藏者張先生茂實所著書也先生名應文茂實其
字余與先生齒相埓識先生最早先生少任俠好擊劒
務竒畫屠狗賣漿之夫庶幾一遇每為人居間釋紛既
已不自居其功遂多長者之行弱冠始有用世志于是
下帷受經墳典邱索靡不悉究以弟子員遊太學太學
諸生無能出其上意一第如拾掇乎而竟屢試屢不售
先生怫然曰吾不可以此久溷迺公也人生亦安得俟
[000-3b]
河之清耶彼漆園吏何人斯顧吾且不得為郊祀之犧
牲乎棄去公車絶不為然不善牙籌凡所為管鑰門牡
呼雞飼犬之事無論身不為耳且未嘗食也家坐是益
旁落先生意弗屑更罄橐出其餘貲悉以付之米家船
于是圖書滿牀鼎彛鐓缶雜然並陳余徃入其室政如
波斯胡肆竒琛異寳莫可名狀先生顧此意甚得謂余
曰吾不以頭上如箕易此也獨好飲時進一伯雅輒耳
熱而後乃今舉生平所覩記者一一題識而總命之曰
[000-4a]
清秘藏葢亦希跡倪髙士云㑹嵗在龍蛇先生遂遘疾
其少君謙徳侍先生湯藥目不睫帶不解者凡易寒暑
先生强謂之曰吾病已在死法中即不起汝母徒事孺
慕計可不死吾者則有吾清秘藏在汝為吾勉勒成之
先生竟不起謙徳斬焉衰絰之中即手是編跽余而請
曰父命之謂何其敢不卒成其志耶先子之所圖以不
死者頼清秘藏不肖所圖以不覆瓿其清秘藏者先生
如椽也顧余敝帚誠不敢為先生前驅而其郎君請之
[000-4b]
力且余以與先生金蘭而更𤓰葛也遂不敢以羔袖為
解太原王穉登撰