KR3j0163 池北偶談-清-王士禛 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 池北偶談    雜家類三雜說之屬/
 提要
  臣/等謹案池北偶談二十六卷
  國朝王士禎撰凡談故四卷皆述朝廷殊典及
  衣冠勝事其中如戊巳校尉裙帯官之類亦
  間及古制談獻六卷皆紀明中葉以後及
  國朝名臣碩徳畸人列女其中如論王潽張商
[000-1b]
  英張綵之類間有惟斥其惡者盖附録也談
  藝九卷皆論詩文領異標新實所獨擅全書
  精粹盡在於斯談異七巻皆記神怪則文人
  好竒之習謂之戯墨可矣池北者士禎宅西
  有圃圃中有池建屋藏書取白居易語以池
  北書庫名之自為之記庫旁有石帆亭嘗與
  賔客聚談其中故以名書前有自序康熈辛
  未作也乾隆四十六年十月恭校上
[000-2a]
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
池北偶談序
予所居先人之敝廬西為小圃有池焉老屋數椽在其
北予宦游三十餘年無長物唯書數千卷庋置其中輒
取樂天池北書庫之名名之池上有亭形類畫舫曰石
帆者予暇日與客坐其中竹樹颯然池水清澈可見毛
髪游鯈浮沈往来於寒鑑之中顧而樂之則相與論文
章流别晰經史疑義至於
國家之典故厯代之沿革名臣大儒之嘉言懿行時亦
[000-3b]
及焉或酒闌月墮閒舉神僊鬼怪之事以資嗢噱旁及
游藝之末亦所不遺兒輩従旁記録日月既多遂成卷
軸因憶二十年来官京師所聞見於公卿大夫之間者
非甚不暇未嘗不筆之簡冊散在篋中未遑編剗一日
乃出䑕螙之餘盡付兒輩總次第為一書區其條目曰
談故曰談獻曰談藝曰談異其無所附麗者稍稍以類
相従凡廿六卷藏之家塾示吾子孫大之可以畜徳小
亦可以多識賢乎博奕昔聞諸聖人之言矣康熈辛未
[000-4a]
秋漁洋山人王士禎序