KR3j0117 雲麓漫抄-宋-趙彥衞 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部十
 雲麓漫抄    雜家類三雜説之屬/
 提要
  臣/等謹案雲麓漫抄十五卷宋趙彦衞撰彦
  衞字景安紹熙間宰鳥程又通判徽州此書
  有開禧二年序自署新安郡守其所終則不
  可考矣據自序初名擁鑪閒記本止十卷先
  刻於漢東學宫後官新安併刻後五卷始易
[000-1b]
  今名案文獻通考載雲麓漫抄二十卷又續
  二卷與自序不符豈其後此十五卷之外又
  有所増抑通考誤十卷為二十卷誤續五卷
  為續二卷也世傳朱彞尊曝書亭所抄宋本
  乃止十卷是此書原非一本未能斷其孰是
  矣書中記宋時雜事十之三考證名物者十
  之七其記事於秦檜父子無貶詞而枉殺曲
  端一事遺張浚而獨咎王庶又稱勘端反狀
[000-2a]
  殊為曲筆其考證則頗為賅博中有偶然紕
  漏者如謂論語翔而後集當非一雉不知詩
  如集于木春秋傳獨集於枯家語有隼集于
  陳庭皆非羣栖義也謂魏之如姬乃取尊如
  王姬之意不知古有如姓而宋玉之賦神女
  吕不韋之奉異人戰國之時以姬為媵侍美
  稱久矣他如芙蓉花根為斷腸草乃陶宏景
  名醫别録之説而引為老圃之言以解李白
[000-2b]
  詩周禮冬官散在五官乃俞庭椿復古編之
  説而矜為獨見以至以孟婆為元冥之配以
  阿房宫之阿為阿嬌阿連之阿以詩不顯文
  王證太宗派下趙不衰等命名之非而夀亭
  侯印一條與三國志剌謬米元章評書一條
  與所作書史互異皆不能知為依托均為瑕
  類然而辨十八學士圖乃欽宗畫賜張叔夜
  李綱誤題為閻立本又開元亦有十八學士
[000-3a]
  不止太宗辨以黒為盧即尚書盧弓之訓非
  北方土語辨行香非國忌之禮辨史記龜䇿
  傳諸兆之名辨王獻之保母墓甎之偽辨博
  古圖誤駁三禮圖辨王莽律權石辨羅靖碑
  非父子同名辨墓祭已見周禮辨蕭翼無賺
  蘭亭事皆言有根據足資考核至於吕大防
  長安圖原書已佚此存其概唐制科之名目
  與宋送迎金使之經費皆史志之所未詳自
[000-3b]
  序以為可敵葉夢得避暑録話殆不誣也乾
  隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
雲麓漫抄原序
擁鑪閒紀十卷近刋於漢東學宫頗有索觀者無以應
其求承乏來此適有見版併後五卷刻諸郡齋近有避
暑錄似與之為對易曰雲麓漫抄云開禧二年重陽日
新安郡守趙彦衛景安書於黄山堂