KR3j0115 東園叢說-宋-李如箎 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 東園業説    雜家類三雜説之屬/
 提要
  臣/等謹案東園叢説三卷舊本題宋李如篪
  撰如篪始末未詳據巻首紹興壬子自序則
  括蒼人時為桐鄉丞也又有紹興甲寅建安
  周庭筠刻是書䟦稱為東園先生則東園其
  號矣其書諸家不著錄莫考其所自來下卷
[000-1b]
  雜説中載所作初夏詩及其父歡喜口號三
  首為向來錄宋詩者所未及又是書序于壬
  子為紹興元年刋于甲寅為紹興三年而紀
  時事一條紀紹興六年楊么李成憸佞一條
  紀紹興二十四年秦勛登第事以少敗衆一
  條紀紹興三十一年兩淮失守事且有稱髙
  宗廟號者則書當成于孝宗時年月殊不相
  應且語孟説一門語孟合稱不似南宋初語
[000-2a]
  所辨北辰不動一條與明陳士元論語類考
  之説同似乎曽見集註故有此説亦不似朱
  子以前語其天文歴數説謂今之渾天實盖
  天之法亦似歐邏巴書既入中國之語宋以
  前即推步之家未明此理無論儒生或近時
  好事者捃摭舊文益以所見偽為此帙託之
  宋人歟然但就其書而論則所言雖不盡精
  核亦時有可采如春秋行夏時一條謂以建
[000-2b]
  子為周正月乃左氏之失不知左氏周人紀
  他事或失之誣至于本朝正朔則婦豎皆知
  左氏不容有誤詩亡春秋作一條謂孔子所
  聞所見之世無詩不知株林夏南詩有姓名
  不能移之東□前也召公不悦一條謂周公
  朝諸侯于明堂召公嘗北面而事之則誤信
  明堂位之謬説左傳其處者為劉氏一條疑
  邱明先知又疑其附㑹則未考此句為漢儒
[000-3a]
  増入孔頴達正義已有明文然如解王用三
  驅引周官大司馬立表為證解坤六五爻駁
  程傳女媧武氏之非解説卦生蓍糾揚雄産
  蓍之誤解繫辭太極生兩儀為生蓍之法引
  左傳楚有句澨漳澨雍澨蓬澨諸地證三澨
  非水名解關雎為后妃求淑女引崔靈恩三
  禮義宗證縮酒用茅之義以及考究易之八
  法及六百七分之説推算絳縣人甲子之類
[000-3b]
  皆典核不茍于經義頗為有禆故與岳珂棠
  湖詩稿雖皆出自近日顯有可疑而以其書
  可採亦姑並存之以資𠫭訂焉乾隆四十六
  年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
東園叢説原序
僕頃年僻居語兒之東鄉既無進取之望又不能營治
資産日與樵漁農圃者處羮藜飯糗安分循理亦足以
自樂時時披閲文集省記舊聞隨手筆之遂成卷帙其
間經史子集天文地理厯數之説無不有之目之曰東
園叢説好古博雅君子覽之者殆有取焉紹興壬子三
月下澣桐鄉丞括蒼李如篪自序