KR3j0097 師友談記-宋-李廌 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 師友談記    雜家類三雜説之屬/
 提要
  臣/等謹案師友談記一卷宋李廌撰廌有徳
  隅齋畫品己著録是書記蘇軾范祖禹及黄
  庭堅秦觀晁說之張耒所談故曰師友其人
  皆元祐勝流而廌之學問文章亦足與相亞
  能解諸人之所談所載多名言格論非小說
[000-1b]
  瑣録之比其述秦觀論賦之語反覆數條曲
  盡工巧而終以為場屋之賦不足重可謂不
  阿所好書中稱哲宗為今上盖作於元祐中
  末記蘇軾為兵部尚書及帥定州事軾到定
  州不久即南遷則是書之成又當在元祐諸
  人盡罹貶斥之後知其交由神契非以勢利
  相攀且以潦倒場屋之人於新經義盛行之
  時曲附其說即可以立致科第而獨載排斥
[000-2a]
  笑謔之語不肯稍遜窮視其所不為亦可謂
  介然有守矣寥寥數簡之書而至今孤行於
  天地豈偶然哉乾隆四十六年十月恭校
  上
    總纂官臣/紀均臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀