KR3j0043 芥隱筆記-宋-龔頤正 (master)


[002-1a]
 士非博學之難能審思明辨之為難古人固有耽
 玩典籍渉獵書記窮年皓首貪多務得者矣然履
 常蹈故誦書綴文趣了目前不求甚解疑誤相傳
 莫通倫類漫無所考按也檢討龔公以學問文章
 知名當世諸公要人争欲令出我門下自六藝百
 家諸史之籍無所不讀河圖洛書山鑱冡刻方言
 地志浮屠老子騷人墨客之文無所不記至於討
 論典故訂正事實辨明音訓評論文體雖片言隻
[002-1b]
 字必欲推原是正俾學者知所依據此其閒居暇
 日有得於一時之誦覽者隨而録之故號曰筆記
 若夫他日當大典冊渙大號令則武夫感泣癃老
 扶觀當埒燕許輩秉太史筆褒貶是非勸善懲惡
 凛然有遺直之風囘視筆記特翰墨之逰戲耳嘉
 泰改元孟冬既望汶人劉董跋