KR3j0043 芥隱筆記-宋-龔頤正 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 芥隠筆記    雜家類二雜考之屬/
 提要
  臣/等謹案芥隠筆記一卷宋龔頤正撰頤正
  字養正處州遂昌人本名敦頥光宗受禪改
  今名為國史院檢討官其書名芥隠筆記者
  考韓元吉南澗甲乙稿中有題芥隠一詩為
  頥正而作盖其書室之名因以名其所著也
[000-1b]
  頥正考證博洽具有根柢而舛謬處亦時有
  之如韓愈馬上誰家白面郎詩誤以為杜甫
  公羊傳孔父義形於色誤以為左傳孔子語
  王昌齡夢中喚作梨花雲詩誤以為王建信
  乎考證之難然統合全編則精核者居多要
  不在沈括筆談洪邁隨筆之下未可以卷帙
  多少為甲乙也每條下多有注語其中班固
  賓戯一條與正文不相應王安石草堂懐古
[000-2a]
  一條明註異同其王建一條註乃明駁之似
  非頥正所自註然出自誰手則不可考矣乾
  隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀