KR3i0042 菌譜-宋-陳仁玉 (master)


[001-1a]
欽定四庫全書
 菌譜
      宋 陳仁玉 撰
芝菌皆氣出也靈華三秀稱瑞尚矣朝菌晦朔莊生訕
之至若儔其食品古則未聞自商山茹芝而五臺天花
亦甲羣彚仙居介台括叢山入天仙靈所宫爰産異菌
林居巖棲者左右芼之固黎莧之至腴蓴葵之上瑞比
或以羞王公登玉食自有此山卽有此菌未有此遇也
[001-1b]
遇不遇無預菌事繄欲盡菌之性而究其用第其品作
菌譜淳祐乙巳秋九月山人陳仁玉序
 合蕈
邑極西韋羌山高夐秀異寒極雪收林木堅瘦春氣微
欲動土鬆芽活此菌候也菌質外褐色肌理玉潔芳薌
韻味發釡鬲聞百步外葢菌多種例柔美皆無香獨合
蕈香與味稱雖靈芝天花無是也非全德耶宜特尊之
以冠諸菌合蕈始名舊傳昔嘗上進標以台蕈上遙見
[001-2a]
誤讀因承誤云數十年來旣充苞貢山獠得善價率曝
乾以售罕獲生致邑孟溪山中亦同時産惟蕈柄高無
香氣土人以是别於韋羌焉
 稠膏蕈
邑西北孟谿山窅邃深莫測秋中山氣重霏雨零露浸
釀山膏木腴蓓為菌花戢戢多生山絶頂高樹杪初如
蘂珠圓瑩類輕酥滴乳淺黃白色味尤甘勝已乃傘張
大幾掌味頓渝矣春時亦間生不能多稠膏得名土人
[001-2b]
謂稠木膏液所生耳合蕈他邦猶或有之此菌獨此邑
此山所産故尤可貴鬻法當徐下鼎瀋伺涫沸漉起謹
勿七撓撓則涎腥不可食性參和衆味而特全於酒烹
齊旣調温厚滑甘雉尾蓴不足道也或欲致遠則複湯
蒸熟貯之瓶罌然其味去出山遠矣
 栗殻蕈
寒氣至稠膏將盡栗殻蕈者則其續也尚有典刑焉
 松蕈
[001-3a]
生松䕃採無時凡物松出無不可愛松葉與脂伏靈琥
珀皆松裔也昔之遁山服食求長年者舍松焉依人有
病溲濁不禁者偶掇松下菌病良已此其效也
 竹蕈
生竹根味極甘當與筍通譜而菌為北阮矣
 麥蕈
多生溪邊沙壤鬆土中俗名麥丹蕈未詳味殊美絶類
北方藦菇蕈品最優
[001-3b]
 玉蕈
生山中初寒時色潔皙可愛故諡為玉然作羮㣲韌俗
名寒蒲蕈
 黄蕈
叢生山中梔鬱黃色俗名黄纉蕈又有名黄㹠者殊峭
硬有味
 紫蕈
赬紫色亦山中産俗名紫富蕈品為下
[001-4a]
 四季蕈
生林木中味甘而肌理麄峭不入品
 鵝膏蕈
生髙山狀類鵝子久乃繖開味殊甘滑不謝稠膏然與
杜蕈相亂杜蕈者生土中俗言毒蠚氣所成食之殺人
甚美有惡宜在所黜食肉不食馬肝未為不知味也凡
中其毒者必笑解之宜以苦茗雜白礬勺新水併咽之
無不立愈因著之俾山居者享其美而遠其害此譜外
[001-4b]
意也
 
 
 
 
 
 
 菌譜