KR3h0033 書苑菁華-宋-陳思 (master)


[000-1a]
御題書苑菁華
好惡為君宜慎㢤蒐書種種挈籯來不能無彼謂好/惡
有此用識心存欲政推運筆諸家備𫝊法臚篇廿卷允
稱才是書為宋陳思撰凡二十卷採摭秦漢以逮唐人/運筆結字之法兼及法帖古刻而以諸家詩文論
及書法/者附之臨池那盡帝王事獨愛公權一語該
[000-2a]
欽定四庫全書   子部八
 書苑菁華    藝術類一書畫之屬/
 提要
  臣/等謹案書苑菁華二十卷宋陳思撰是編
  集古人論書之語與書小史相輔而行卷一
  卷二曰法巻三曰勢曰狀曰體曰旨卷四曰
  品巻五曰評曰議曰估巻六曰㫁巻七曰錄
  巻八曰譜曰名巻九巻十曰賦巻十一巻十
[000-2b]
  二曰論卷十三曰記巻十四曰表曰啓卷十
  五曰牋曰判巻十六曰書曰序巻十七曰歌
  曰詩巻十八曰銘曰贊曰叙曰𫝊巻十九曰
  訣曰意曰志巻二十曰雜著所收凡一百六
  十餘篇以意主閎博故編次叢雜不免疎舛
  如序古無作叙者因蘇軾避其家諱而改本
  非二體昌黎集内所作皆序而非叙思乃列
  序叙為二目且以韓愈送髙閑上人一篇載
[000-3a]
  入叙中殊無根據又晉書王羲之𫝊唐太宗
  稱制論㫁即屬𫝊贊之流而思别題作書王
  羲之𫝊後列之雜著中尤為不知體製然自
  唐以來惟韋續墨藪兼採羣言而篇帙無多
  未為賅備其裒錄諸家緒言薈稡編排以資
  考訂實始於是編
 御定佩文齋書畫譜中論書一門多採用之雖思書
  規模草創萬不及後來之精宻而大輅肇自
[000-3b]
  椎輪層冰成於積水其造始之功固亦未可
  冺焉乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
 書苑菁華原序
古以書為名如周官掌達書名于四方儀禮百名書于
策則今所謂字也是故欲知學者必先識字不識字則
無以名物雖張顛草聖阿買八分猶為不識字也臨安
粥書人陳思乃能集漢魏以後論書者為一編曰書苑
菁華豈不可尚雖然是猶後世誇工鬬妍非吾所謂識
字者君好學者又于此遡流尋源以及於秦漢而上求
古人所以名之意則讀書為文也其庶乎鶴山翁題