KR3g0034 玉照定眞經-晉-郭璞 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 提要
 玉照定真經一卷  術數類五命書相書之/屬
  臣/等謹案玉照定真經一卷舊本題晉郭璞
  撰張顒註考晉書璞傳不言璞有此書隋志
  唐志宋志以及諸家書目皆不著録惟葉盛
  菉竹堂書目載有此書一冊亦不著撰人盖
  晚出依託之本張顒亦不知何許人勘驗書
[000-1b]
  中多涉江南方言疑書與注文均出自張顒
  一人之手而假名於璞以行術家影附往往
  如此不足辨也其書世罕傳本僅元明人星
  命書偶一引之今檢永樂大典所載首尾備
  具猶為完帙雖文句不甚雅馴而大㫖頗簡
  潔明晰猶有珞琭子及李虚中命書遺意所
  言吉凶應驗切近中理亦多有可採如論年
  儀月儀六害三竒三交四象之類尤多所闡
[000-2a]
  發惟推及外親女婿以曲説穿鑿不免牽强
  附㑹耳盖舊本相𫝊要有所受究非後來杜
  撰者所能及故録而存之備星命家之一種
  焉乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀