KR3f0056 九章錄要-清-屠文漪 (master)


[008-1a]
欽定四庫全書
 九章錄要卷八
       松江屠文漪撰
均輸法
 古九章六曰均輸以御逺近勞費
均輸例 假如有糧二萬石令甲乙丙丁戊五縣依戸
 口多少道里逺近價値上下而均輸之每車載五十
 石行一里僦値一錢甲縣三萬零五百二十戸米石
[008-1b]
 價二兩乙縣一萬二千三百一十二戸米石價一兩
 四錢逺輸二百里丙縣七千一百八十二户米石價
 一兩六錢逺輸一百五十里丁縣一萬三千三百四
 十三户米石價一兩七錢逺輸二百五十里戊縣一
 萬五千三百一十戸米石價一兩三錢逺輸三百五
 十里問五縣各㡬何五縣每戸各幾何法以僦價并
 入米價以除各縣户數而求各縣之衰惟甲縣自輸
 本縣無僦價以米價化為二十錢除户數得一千五
[008-2a]
 百二十六為甲衰其乙丙丁戊四縣俱有僦價各以
 所輸里數乗僦一錢而以每載五十石除之得各運
 價乙縣行二百里乗除得四錢并米價共一十八錢
 以除戸數得六百八十四為乙衰丙縣行一百五十
 里乗除得三錢并米價共一十九錢以除戸數得三
 百七十八為丙衰丁縣行二百五十里乗除得五錢
 并米價共二十二錢以除戸數得六百零六又二之
 一為丁衰戊縣行三百五十里乗除得七錢并米價
[008-2b]
 共二十錢以除戸數得七百六十五又二之一為戊
 衰并五衰共三千九百六十為總衰
 一率 三千九百六十
 二率 二萬
 三率 二千五百/二十六 六百八十/四 三百七十/八 六百零六/又二之一 七百六十五/又二之一
  甲/ 乙/ 丙/ 丁/ 戊/
 四率 七千七百/零七石零 三千四百/五十四石 一千九百三千零六三千八百/零九石零十三石一六十六石
  七升又九/十九分升 五斗四升/又十一分 九升又十一九斗三升又一斗六升/分升之一 十九分又九十九
[008-3a]
  之七/ 升之六/  升/三  分升之/十六
 右已得各縣米數次以各縣戸數除之即得每戸數
逺近勞費襍例 假如僦車運貨原議行路二千里載
 重二千四百斤給値一十五兩今重三千斤行二千
 六百里問値㡬何
 一率 四百八十萬原路及重相乗/數約為四十八
 二率 一十五原値/兩數
 三率 七百八十萬今路及重相乗/數約為七十八
[008-3b]
 四率 二十四又八分之三今値/兩數
 右亦可用重測法
 一率 二千原行/里數
 二率 一十五原値/兩數
 三率 二千六百今行/里數
 四率 一十九又二之一今行路仍載原/重僦值兩數
 又
 一率 二千四百今行路載/原重斤數
[008-4a]
 二率 一十九又二之一原重須僦/價兩數
 三率 三千今重/斤數
 四率 二十四又八之三
 右重測法或先以載重列率次以行路列率求之
 一率 二千四百原重/
 二率 一十五原値/
 三率 三千今重/
 四率 一十八又四之三今重仍行原/路僦値兩數
[008-4b]
 又
 一率 二千今重行/原路
 二率 一十八又四之三原路/僦價
 三率 二千六百今行/路
 四率 二十四又八之三
 又如前例載二千四百斤行二千里値一十五兩今
 載三千二百斤給値一十二兩問當行路㡬何
 一率 二千四百原重/
[008-5a]
 二率 一十五原値/
 三率 三千二百今重/
 四率 二十今重仍行/原路僦値
 又
 一率 二十今重行/原路値
 二率 二千原路/
 三率 一十二今値/
 四率 一千二百今路/
[008-5b]
 右亦可用併測法求得四率今重兼行路之數再以
 今重除之得行路數下同/
 又如前例載二千四百斤行二千里値一十五兩今
 路一千七百里給值七兩六錢五分問當載重㡬何
 一率 二千原路/
 二率 一十五原値兩數百或化/為一千五 分
 三率 一千七百今路/
 四率 一十二又四之三今路仍載原重僦値分或/化一千二百七十五
[008-6a]
 又
 一率 一十二又四之三今路載原重値五或化/一千二百七十 分
 二率 二千四百原重/
 三率 七又二十之一十三今值十或化七/百六 五分
 四率 一千四百四十今重/
 又如驛使先發一十三日别遣騎追之馳二日半訪
 之驛舍知先後經過較十一日半問更須㡬日可及
 一率 一又二之一先發日減較日/為追上日數
[008-6b]
 二率 二又二之一馳追/日數
 三率 一十一又二之一較日/數
 四率 一十九又六之一追及日數訂/右一條新
 又如行程二千七百里十八人同行止有馬七匹更
 換騎之十里一換問騎行歩行各㡬何法以馬數乗
 行程得數以人數除之得每人騎行一千零五十里
 減行程餘為歩行數
 又如空車日行七十里若重載即日行五十里今運
[008-7a]
 米到倉五日三返問路逺㡬何法并空車重車日行
 數以三返乗之為日數列一率以空車重車日行數
 相乗為里數列二率知以三百六十日行三千五百
 里而三返也乃以五日列三率求之
 一率 三百六十
 二率 三千五百
 三率 五
 四率 四十八又一十八之一十一所求/里數
[008-7b]
 
 
 
 
 
 
 
 九章錄要卷八