KR3b0007 黃石公三畧-秦-黃石公 (master)


[003-1a]
欽定四庫全書
 黄石公三畧卷下
夫能扶天下之危者則據天下之安能除天下之憂者
則享天下之樂能救天下之禍者則獲天下之福故澤
及于民則賢人歸之澤及昆蟲則聖人歸之賢人所歸
則其國强聖人所歸則六合同求賢以徳致聖以道賢
去則國微聖去則國乖微者危之階乖者亡之徵
賢人之政降人以體聖人之政降人以心體降可以圖
[003-1b]
始心降可以保終降體以禮降心以樂所謂樂者非金
石絲竹也謂人樂其家謂人樂其族謂人樂其業謂人
樂其都邑謂人樂其政令謂人樂其道徳如此君人者
乃作樂以節之使不失其和故有徳之君以樂樂人無
徳之君以樂樂身樂人者久而長樂身者不久而亡
釋近謀逺者勞而無功釋逺謀近者佚而有終佚政多
忠臣勞政多怨民故曰務廣地者荒務廣徳者强能有
其有者安貪人之有者殘殘滅之政累世受患造作過
[003-2a]
制雖成必敗
舎己而教人者逆正己而化人者順逆者亂之招順者
治之要
道徳仁義禮五者一體也道者人之所蹈徳者人之所
得仁者人之所親義者人之所宜禮者人之所體不可
無一焉故夙興夜寐禮之制也討賊報讐義之決也惻
隱之心仁之發也得己得人徳之路也使人均平不失
其所道之化也
[003-2b]
出君下臣名曰命施于竹帛名曰令奉而行之名曰政
夫命失則令不行令不行則政不立政不立則道不通
道不通則邪臣勝邪臣勝則主威傷
千里迎賢其路逺致不肖其路近是以明君舎近而取
逺故能全功尚人而下盡力
廢一善則衆善衰賞一惡則衆惡歸善者得其祐惡者
受其誅則國安而衆善至
衆疑無定國衆惑無治民疑定惑還國乃可安
[003-3a]
一令逆則百令失一惡施則百惡結故善施于順民惡
加于凶民則令行而無怨使怨治怨是謂逆天使讎治
讎其禍不救治民使平致平以清則民得其所而天下

犯上者尊貪鄙者富雖有聖主不能致其治犯上者誅
貪鄙者拘則化行而衆惡消清白之士不可以爵祿得
節義之士不可以刑威脅故明君求賢必觀其所以而
致焉致清白之士修其禮致節義之士修其道然後士
[003-3b]
可致而名可保
夫聖人君子明盛衰之源通成敗之端審治亂之機知
去就之節雖窮不處亡國之位雖貧不食亂邦之粟潛
名抱道者時至而動則極人臣之位徳合于己則建殊
絶之功故其道髙而名揚于後世
聖人之用兵非樂之也將以誅暴討亂也夫以義誅不
義若決江河而溉爝火臨不測而擠欲墜其克必矣所
以優游恬淡而不進者重傷人物也夫兵者不祥之器
[003-4a]
天道惡之不得已而用之是天道也夫人之在道若魚
之在水得水而生失水而死故君子常懼而不敢失道
豪傑秉職國威乃弱殺生在豪傑國勢乃竭豪傑低首
國乃可久殺生在君國乃可安四民用虚國乃無儲四
民用足國乃安樂
賢臣内則邪臣外邪臣内則賢臣斃内外失宜禍亂傳

大臣疑主衆奸集聚臣當君尊上下皆昏君當臣處上
[003-4b]
下失序
傷賢者殃及三世蔽賢者身受其害嫉賢者其名不全
進賢者福流子孫故君子急于進賢而美名彰焉
利一害百民去城郭利一害萬國乃思散去一利百人
乃慕澤去一利萬政乃不亂
 
 
 黄石公三畧卷下