KR3b0007 黃石公三畧-秦-黃石公 (master)


[002-1a]
欽定四庫全書
 黄石公三畧卷中
夫三皇無言而化流四海故天下無所歸功帝者體天
則地有言有令而天下太平君臣讓功四海化行百姓
不知其所以然故使臣不待禮賞有功美而無害王者
制人以道降心服志設矩備衰四海㑹同王職不廢雖
甲兵之備而無戰鬭之患君無疑於臣臣無疑於主國
定主安臣以義退亦能美而無害霸者制士以權結士
[002-1b]
以信使士以賞信衰則士疏賞虧則士不用命
軍勢曰出軍行師将在自專進退内御則功難成
軍勢曰使智使勇使貪使愚智者樂立其功勇者好行
其志貪者邀趨其利愚者不顧其死因其至情而用之
此軍之㣲權也
軍勢曰無使辨士談説敵美為其惑衆無使仁者主財
為其多施而附於下
軍勢曰禁巫祝不得為吏士卜問軍之吉凶
[002-2a]
軍勢曰使義士不以財故義者不為不仁者死智者不
為闇主謀
主不可以無徳無徳則臣叛不可以無威無威則失權
臣不可以無徳無徳則無以事君不可以無威無威則
國弱威多則身蹶
故聖王御世觀盛衰度得失而為之制故諸侯二師方
伯三師天子六師世亂則叛逆生王澤竭則盟誓相誅伐
徳同勢敵無以相傾乃擥英雄之心與衆同好惡然後
[002-2b]
加之以權變故非計筞無以决嫌定疑非譎奇無以破
奸息冦非隂計無以成功
聖人體天賢人法地智者師古是故三畧為衰世作上
畧設禮賞别奸雄著成敗中畧差徳行審權變下畧陳
道徳察安危明賊賢之咎故人主深曉上畧則能任賢
擒敵深曉中畧則能御將統衆深曉下畧則能明盛衰
之源審治國之紀人臣深曉中畧則能全功保身夫髙
鳥死良弓藏敵國滅謀臣亡亡者非䘮其身也謂奪其
[002-3a]
威廢其權也封之於朝極人臣之位以顯其功中州善
國以富其家美色珍玩以悦其心夫人衆一合而不可
卒離權威一與而不可卒移還師罷軍存亡之階故弱
之以位奪之以國是謂霸者之畧故霸者之作其論駁
也存社稷羅英雄者中畧之勢也故勢主秘焉
 
 
 
[002-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 黄石公三畧卷中