KR3b0007 黃石公三畧-秦-黃石公 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部二
 提要
 黄石公三畧   兵家類
  臣/等謹案黄石公三畧三卷始見於隋書經
  籍志云下邳神人撰成氏注唐宋藝文志所
  載並同相傳其源出於太公圯上老人以一
  編書授張良者即此本宋時嘗頒之武學與
  孫呉諸子並稱七書而先儒多疑其偽作蓋
[000-1b]
  自漢以來兵家之言往往以黄石公為名史
  志所載有黄石公記三卷黄石公畧注三卷
  黄石公隂謀乘斗魁罡行軍秘一卷黄石公
  神光輔星秘訣一卷又兵法一卷三鑑圖一
  卷兵書統要一卷今雖多亡佚不存然大抵
  出於附㑹是書文義不古當亦後人依仿而
  托之者鄭瑗井觀瑣言稱其純是剽竊老氏
  遺意迂緩支離不適於用其知足戒貪等語
[000-2a]
  蓋因子房之明哲而為之辭非子房反有得
  於此其非圯橋授受之書明甚然戴少望作
  將鑑謂三畧通於道而適於用可以立功而
  保身真徳秀亦謂其言治國養民法度與儒
  者指意不悖皆信其真出自先秦以前蓋以
  其詞意簡當頗能闡𤼵黄老之本㫖且後漢
  先武帝詔書已引黄石公柔能制剛弱能制
  强之語實出此書所載軍䜟之文則其來亦
[000-2b]
  已逺矣今故仍録而存之焉
 三畧直解   兵家類
  臣/等謹案三畧直解三卷明劉寅撰寅始末
  未詳自題前辛亥科進士考太學進士題名
  洪武辛亥有劉寅崞縣人蓋即其人張綸林
  泉隨筆稱太原劉寅作六書直解證據經史
  辨析舛謬然則寅所著者凡六書此其一種
  也三畧一書漢志不著於録張商英偽作素
[000-3a]
  書託盗者得之張良冡中而以稱三畧出黄
  石公者為誤寅辨其雜取子書中語更換字
  樣聫屬之詆商英言涉虚無其説當矣然必
  以三畧為出太公至黄石公始授張良於書
  中引越王勾踐投醪飲士一事無以為解則
  指為黄石公所附益人遁其説以為勾踐以
  前或别有投醪之事今不可考則其誣與商
  英等矣然真徳秀西山集有是書序亦以為
[000-3b]
  雖非太公作而當為子房之所受則寅説亦
  有所自來也其著書大㫖出於黄老務在沈
  幾觀變先立於不敗以求敵之可勝操術頗
  巧兵家或往往用之寅之所注亦頗能𤼵明
  此意又能㕘校諸本注其異同較他家所刻
  亦特詳贍中有闕字無可考補今亦姑仍之
  焉乾隆四十六年十一月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-4a]
     總 校 官臣/陸 費 墀