KR3a0096 呻吟語摘-明-呂坤 (master)


[003-1a]
呻吟語摘跋
家君之為呻吟語也歴塞暑五十餘䙫矣無論燕居獨
處即堂署紛挐之際輪蹄馳驟之頃着疴床第之餘中
夜夢醒之㑹遇有心得語輙錄記之楮册不備則壁間
牖下書面門屛金屑玉粒不一而足畏有見隨録而集
之亦有偶得未及書而後迺遺忘者或偶書未及録而
竟難尋覔者今以所集若干分類而續於呻吟語各欵
之後人多未見畏欲續夀梨棗家君曰是書之刻也板
[003-1b]
先不一𫝊之頗廣第選擇弗精校讐弗慎終非全書胡
可𫝊也爾既欲盍擇其最者先之乃手自刪削稿凡三
易並其續入者僅餘十之二三題曰呻吟語摘畏乃躬
督繕書手分句讀再刻之家蔵視舊板不啻精且慎矣
於戯琢磨功到而玉潤重輝淘汰力勤而金光増艷萬
理畢具一貫在心得之則立地聖神何事求多於紙工
弗得則終身䧟溺奚貴徒涉於目中是刻也期與同志
者共勉焉無負家君立言垂訓之意可已萬厯丙辰仲
[003-2a]
冬朔男吕知畏頓首謹跋