KR3a0085 讀書劄記-明-徐問 (master)


[009-1a]
 劄記一書先生撫貴州時與學者問答辨究隨所記
 而成者也其間三才之道性命之奥事物之理六經
 四子之言與夫古今言語同異之辨得失之歸靡不
 詳且悉焉道理充溢脉絡分明是非明白功夫精審
 而要領卓如也學者一見便有下手處若夫人心動
 靜心性理氣知行存省克治主敬集義窮理等條皆
 於故得新以真證妄有以發前古之未言洗方來之
 臆説其有功於學者大矣至於叢六經而類解集羣
[009-1b]
 言而折衷利道旁通㑹羣流於淵海真所謂萬法歸
 一者也夫尚著作者陋簡淡䧺辯博者費辭藻竒新
 巧者厭成説而不知夫道大中至正焉而已矣髙不可
 亢卑不可貶非夫言語文字所得而損益之也昔季
 通作律書無一字不本於古人已試之成法而其獨
 得之玅則有當世所未知者盖惟真有所得乃能如
 是先生忠信不欺體驗純熟充養有素而踐履篤實
 自動靜食息辭受取予以至出處進退出言舉歩無
[009-2a]
 一不揆之道而後安其與諸生言皆造道育徳咀嚼
 飽滿之餘語雖約而道該辯不煩而理勝簡易精深
 文理宻察使人讀之有樂則生矣之玅欲求先生之
 學而學之者豈徒於行墨間而已哉舊本頗訛伏讀
 之餘隨為訂正因書其所欲言者於後以俟夫同志
 云爾嘉靖乙未春三月甲子門人莆陽林華䪺首拜
 書