KR3a0084 因知記-明-羅欽訓 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 困知記    儒家類
 提要
  臣/等謹案困知記二卷續録二卷附録一卷
  明羅欽順撰欽順字允升號整菴泰和人𢎞
  治癸丑一甲第三人及第官至南京吏部尚
  書贈太子太保諡文莊事蹟具明史儒林𫝊
  欽順潛心理學深有得於性命理氣之微㫖
[000-1b]
  晚年乃述為是編以發明之前記成於嘉靖
  戊子凡一百五十六章續記成於嘉靖辛夘
  凡一百一十三章附録一卷皆與人論學之
  書凡六首欽順自稱初官京師與一老僧論
  佛漫舉禪語為答意其必有所得為之精思
  達旦恍然而悟既而官南雍取聖賢之書潛
  玩久之漸覺就實始知所見者乃此心虚靈
  之妙而非性之理自此研磨體認積數十年
[000-2a]
  始確有以自信葢其學本真積力久而後得
  之故専以躬行實踐為務而斥王守仁良知
  之非嘗與守仁書講辨甚至此書摘發理奥
  明白直捷於後學實有啓迪之功其痛闢佛
  教反覆抉摘因人之所明而牖之尤為詳盡
  剴切髙攀龍嘗稱自唐以來排斥佛氏未有
  若是之明且悉者洵有禆於正學矣乾隆四
  十五年六月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
困知記序
余才㣲而質魯志復凡近早嘗從事章句不過爲利祿
謀爾年㡬四十始慨然有志於道雖已晩然自謂茍能
粗見大意亦庻㡬無負此生而官守拘牽加之多病工
夫難得專一間嘗若有所見矣旣旬月或踰時又疑而
未定如此者蓋二十餘年其於鑚研體䆒之功亦可謂
盡心焉耳矣近年以來乃爲有以自信所以自信者何
蓋此理之在心目間由本而之末萬象紛紜而不亂自
[000-3b]
末而歸本一眞湛寂而無餘惟其無餘是以至約乃知
聖經所謂道心惟㣲者其本體誠如是也故人心道心
之辨明然後大本可得而立大本誠立醻酢固當沛然
是之謂易簡而天下之理得山林暮景獨學無朋雖自
信則爾非有異同之論何由䆒極其歸趣乎每遇病體
稍適有所尋繹輙書而記之少或數十言多或數百言
旣無倫序且乏文采間有常談俗語亦不復刋削蓋初
非有意於爲文也積久成帙置之座間時一披閱以求
[000-4a]
其所未至同志之士有過我者則出而講之不有益於
彼未必無益於我也雖然書不云乎非知之艱行之惟
艱三復斯言愧懼交集記分爲上下两卷通百有五十
六章名以困知著其實爾嘉靖七年歲次戊子十有一
月己亥朔日南至泰和羅欽順序