KR3a0079 讀書錄-明-薛瑄 (master)


[000-1a]
御製讀薛文清讀書録
孔孟既云沒邪説浸倡熾祖龍焚坑之吾道益失墜漢
唐千載間孰為傳道噐宋氏正學明乃能闢邪詖周程
與張朱前後緒相繼卓哉薛文清為學知取棄獨宗五
子語可謂得大意茲讀讀書録聿見平生志自云心所
開取以相劄記如香象度河歩歩皆實地澹泊味有餘
中庸行多愧所欽道聖賢文章乃餘事
[000-2a]
欽定四庫全書   子部一
 讀書録    儒家類
 提要
  臣等謹案讀書録十一卷續録十二卷明薛
  瑄撰瑄字徳温河津人永樂辛丑進士官至
  禮部右侍郎入閣預機務贈禮部尚書諡文
  清事迹具明史本傳其書皆躬行心得之言
  兩録之首皆有自記言其因程子心有所開
[000-2b]
  不思則塞之語是以自録隨時所得以備屢
  省其後萬厯中有侯鶴齡者因所記錯雜更
  為編次刪去重複名讀書全録然去取之間
  頗失瑄本意今仍録原書以存其舊瑄嘗言
  樂有雅鄭書亦有之小學四書六經濓洛闗
  閩諸聖賢之書雅也嗜者嘗少以其味之淡
  也百家小説滛辭綺語怪誕不經之書鄭也
  莫不喜談而樂道之葢不待教督而好之矣
[000-3a]
   以其味之甘也淡則人心平而天理存甘則
   人心迷而人欲肆觀瑄是錄可謂不愧所言
   矣乾隆四十六年正月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀