KR3a0050 明本釋-宋-劉荀 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 明本釋    儒家類
 提要
  臣/等謹案明本釋三卷宋劉荀撰荀東平人
  尚書左僕射摯之孫書中所稱先文肅公即
  謂摯也孝宗時嘗知盱眙軍其事迹則不可
  考矣是書乃其講學之語大旨謂致力當求
  其本因舉其切要者三十三條各為標目而
[000-1b]
  著論以發明之論所不盡者又自為之註中
  多稱引元祐諸人程門諸子及同時胡宏張
  九成朱子之言持論頗醇正其文率詳明愷
  切務逹其意而止北宋諸名臣之言行出處
  亦附注焉葢黨籍子孫尊其先世之舊聞也
  宋史藝文志眺公武讀書志皆不載陳振孫
  書録解題馬端臨經籍考但載荀所載建炎
  徳安守禦録而是書亦畧焉惟明文淵閣書
[000-2a]
  目國史經籍志有之蓋其書在宋不甚顯至元明
  間始行於世也楊士竒焦竑皆作明本二卷
  劉荀撰然永樂大典所載實皆題曰明本釋
  疑其書原名明本或後人因其註而増題釋
  字歟乾隆四十三年九月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀