KR3a0008 新序-漢-劉向 (master)


[000-1a]
劉向新序目錄
  卷第一 雜事一 卷第二 雜事二
  卷第三 雜事三 卷第四 雜事四
  卷第五 雜事五 卷第六 剌奢
  卷第七 節士上 卷第八 節士下
  卷第九 善謀上 卷第十 善謀下
古之治天下者一道徳同風俗蓋九州之廣萬
民之衆千歳之遠其教旣明其政旣成之後所
守者一道所傳者一説而己故詩書之文歷世
數十作者非一而言未甞不相爲終始化之如
此其至也當是之時異行者有誅異言者有禁
[000-1b]
防之又如此其備也故二帝三王之際及其中
間甞更衰亂而餘澤未熄之時百家衆説未有
能岀其間者也及周之末世先王之教化法度
旣廢餘澤旣熄世之治方術者蓋得其一偏故
人奮其私意家尚其私學者蠭起於中國皆明
其所長而昧其所短務其所得而諱其所失天
下之士各自爲言而不能相通世人之不復知
夫學之有統道之有歸也先王之遺文雖在皆
絀而不講况至於秦爲世所大禁哉漢興六藝
皆得於散絶殘脱之餘世復無明先王之道爲
衆説之所蔽闇而不明鬰而不發而怪竒可喜
[000-2a]
之論各師異見皆自名家者誕漫於中國一切
不異於周之末世其弊至於今尚在也自斯以
來天下學者知折衷於聖人而能純於道徳之
羙者楊雄氏而止耳如向之徒皆不免爲衆説
之蔽而不知有折衷者也孟子曰待文王而後
興者凡民也豪傑之士雖無文王猶興漢之士
豈特無明先王之道以一之者哉亦其岀於是
時者豪傑之士少故不能特起於流俗之中絶
學之後也蓋向之序此書於今最爲近古雖不
能無失然逺至舜禹而次及於周秦以來古人
之嘉言善行亦徃徃而在也要在愼取之而巳
[000-2b]
故臣旣惜其不可見者而校其可見者特詳焉
亦足以知臣之志者豈好辯哉蓋臣之不得已
也編校書籍臣曽鞏上