KR2o0007 三國雜事-宋-唐庚 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十五
 三國雜事    史評類
 提要
  臣/等謹案三國雜事二卷宋唐庚撰庚字子
  西眉州丹稜人紹聖中登進士第調利州治
  獄掾遷閬中令入為宗學博士張商英薦除
  提舉京西常平後坐為商英賦内前行謫居
  惠州大觀五年赦歸道卒是書雜論三國之
[000-1b]
  事凡三十六篇并自序一篇後人皆編入庚
  文集考宋志載庚集二十二卷與今本同似
  此書原在集内然晁氏陳氏書目皆載庚集
  十卷知今本析其一卷為兩卷又益以此書
  二卷為二十二卷實非原本故永樂大典所
  載此書亦别為一編不著文集之目今仍别
  為二卷以還其舊陳振孫書錄解題稱庚之
  文長於議論今觀其論諸葛亮寛待法正及
[000-2a]
  不踰年改元事論荀彧争曹操九錫事皆故
  與前人相反至亮之和呉本為權計而以為
  王道之正亮拔西縣千餘家本以招安而以
  為擾累無辜皆不中理又謂商無建丑之説
  謂張掖石圖即河洛之文而惜無伏羲神農
  以識之尤為紕繆然其他議論可采者頗多
  醇駁並存瑕瑜不掩固亦尚論者之所節取
  耳乾隆四十六年二月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
三國雜事原序
上自司馬遷史記下至五代史其間數千百年正統偏
覇與夫僭竊亂賊甚㣲至弱之國外至蠻夷戎狄之邦
史家未有不書國號者而三國志獨不然劉備父子相
傳四十餘年始終號漢未甞一稱蜀其稱蜀者流俗之
語耳陳壽黜其正號從其俗稱循魏晉之私意廢史家
之公法用意如此則其所書善惡褒貶與奪尚可信乎
魏晉之世稱備為蜀猶五代稱李璟為吳稱劉崇為晉
[000-3b]
矣今五代史作南唐東漢世家未嘗以吳晉稱之獨陳
壽如此初無義例直循好惡耳徃時歐陽文忠公作五
代史王荆公曰五代之事無足采者此何足煩公三國
可喜事甚多悉為陳壽所壞可更為之文忠公然其言
更不暇作也惜哉唐庚序