KR2o0003 唐鑑-宋-范祖禹 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部十五
 唐鑑     史評類
 提要
  臣/等謹案唐鑑二十四卷宋范祖禹撰祖禹
  字純甫華陽人嘉祐八年進士厯官龍圖閣
  學士出知陜州治平中司馬光奉詔編輯通
  鑑祖禹為編修官分掌唐史以其所自得者
  著成此書上自髙祖下迄昭宣撮取大綱繫
[000-1b]
  以論斷為卷十二元祐初為著作佐郎表上
  之後吕祖謙註之分為二十四卷是書極為
  伊川程子所稱謂三代以後無此議論朱子
  則謂其議論弱又有不相應處然其取武后
  臨朝二十一年繫之中宗自謂比春秋公在
  乾侯之義且曰雖得罪君子亦所不辭蓋指
  司馬光通鑑言之朱子作綱目書帝在房州
  實仍其例又如論白馬之禍謂裴樞本附朱
[000-2a]
  全忠以為相非忠於唐室不主歐陽修樞等
  不死必不以國與人之論朱子亦以為非歐
  公所及則朱子非不取之也其他持議類皆
  探本尋源以明治亂之由雖或濶於事情而
  大㫖嚴正固可與孫甫唐史論斷並傳焉乾
  隆四十三年六月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
       總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
進唐鑑原表
臣祖禹言臣竊以自昔下之戒上臣之戒君必以古騐
今以前示後禹益之於舜則言其所無于佚于樂書大/禹謨
益曰吁戒哉罔失法度/罔遊于逸罔滛于樂傲虐之作防於未然書益稷禹/曰無若丹
朱傲惟慢遊是/好傲虐是作周召之於成王則相古先民歴年墜命
書召誥相古先民有夏天廸從子保面稽天若今時既/墜厥命今相有殷天廸格保面稽天若今時既墜厥命
又我不敢知曰有夏服天命惟有歴年我不敢知曰不/其延惟不敬厥徳乃早墜厥命我不敢知曰有殷受天
命惟有歴年我不敢知曰不其/延惟不敬厥徳乃早墜厥命日陳於前皆所以進哲
[000-3b]
徳而養聖功也臣祖禹誠惶誠懼頓首頓首臣昔在先
朝承乏書局典司載籍實董有唐嘗於紬次之餘稽其
成敗之迹折以義理緝成一書思與庶人傳言百工執
書𦙍征工執/藝事以諌獻之先帝庶補萬分比臣赴職不幸先
帝遽揚末命伏遇皇帝陛下嗣膺大統睿智日躋詳延
耆儒啓沃聖學書說命啓乃/心沃朕心監於前代唐禇遂良傳太/宗曰朕監前代
以為/元龜宜莫如唐儀刑祖宗之典則詩周頌儀式刑文/王之典日靖四方
方承式萬世永頼書大禹謨帝曰萬/世永頼時乃功臣之此書雖不足
[000-4a]
以發揮徳業廣助聰明拳拳之忠不能自已茍有所得
不敢不告輙以狂愚塵玷日月罪當誅死伏惟清閒之
燕少賜省覽其唐鑑十二卷繕冩成六冊謹隨表上進
以聞臣祖禹誠惶誠懼頓首頓首謹言元祐元年二月
二十八日承議郎行秘書省著作佐郎騎都尉賜緋魚
袋臣范祖禹上表
又上太皇太后原表
臣祖禹言臣聞觀古所以知今章徃所以察來易繫辭/夫易所
[000-4b]
以彰徃/察來唐於本朝如夏之於商商之於周也厥監不逺
著而易見臣祖禹誠惶誠懼頓首頓首臣頃在書局多
歴年所書君/奭云不勤而禄無補聖世神宗皇帝明燭幽逺
一物不遺特垂誤恩擢置秘省臣比及赴職不幸先帝
違豫遽棄群臣不獲一覩清光螻蟻之志無所復伸臣
甞於職事之餘討論唐史摭其行事緝成一書妄以私
意而發明之可以稽參得失監觀成敗伏遇太皇太后
陛下母臨萬國天覆群生酌于民言以美聖政臣區區
[000-5a]
之忠既無及於先帝思報之於陛下是以冐昧自竭不
敢隐黙古者史為書瞽為詩百工獻藝庶人傳語左襄/十四
年史為書瞽為詩工誦箴諌大夫規誨/士傳言庶人謗商旅于市百工獻藝思不出職交修
於上冀以塵露仰禆崇深臣職文史敢忘斯義竊惟治
亂興廢皆起細微言之於已然不若防之於未然慮之
於未有不若視之於既有故曰前事之不忘後事之師
史秦本/紀云其唐鑑十二卷繕冩成六冊謹隨表上進以
聞臣祖禹誠惶誠懼頓首頓首謹言元祐元年二月二
[000-5b]
十八日承議郎行秘書省著作佐郎騎都尉賜緋魚袋
臣范祖禹上表