KR2m0004 宋朝事實-宋-李攸 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十三
 宋朝事實    政書類一通制之屬/
 提要
  臣/等謹案宋朝事實二十卷宋李攸撰文獻通
  考作李伋考宋史藝文志亦作李攸通考傳
  寫誤也攸字好徳陳振孫書録觧題稱其官
  為承議郎而不詳其里貫原序稱政和初編
  輯西山圖經九域志等書瀘帥孫義叟招之
[000-1b]
  書上轉一官張浚入朝約與俱以家事辭攷
  西山屬成都府瀘州屬潼川路則攸當為屬
  人其曰張浚入朝蓋紹興四年浚自川陜宣
  撫使召還時也其書據原序蓋上起建隆下
  迄宣和凡六十卷其三十卷先聞於時後以
  餘三十卷上之因語觸秦檜寢其書不報故
  晁陳二家書目俱作三十卷與序相合而趙
  希弁讀書附志宋史藝文忠乃俱作三十五
[000-2a]
  卷今書中有髙孝兩朝登極赦詔及紹興間
  南郊赦詔而紀元亦迄於紹興殆又有所附
  益兼及南宋之初歟攸熟於掌故經靖康兵
  燹之後圖籍㪚佚獨汲汲搜輯舊聞使一代
  典章粲然具備其用力頗為勤摯所載厯朝
  登極南郊大赦詔令太宗親製趙普碑銘西
  京崇福宫記景靈西宫記太晟樂記往往為
  宋文鑑名臣碑傳琬琰集播芳大全諸書所
[000-2b]
  闕漏他如宗室換官之制不見於宋史職官
  志郊祀勘箭之儀不詳於禮志太廟崇寧廟
  圖紫宸殿集英殿上夀賜宴再坐立班起居
  諸圖宫架鼔吹十二按圖尤為記宋代掌故
  者所未備至其事蹟之異同年月之先後紀
  載之詳畧尤多可與東都事略續通鑑長編
  及宋史互相㕘訂又如石晉賂契丹十六州
  分代北山前山後足訂薛歐五代史稱山後
[000-3a]
  十六州之誤周世宗兵下三闗並載淤口闗
  亦足補薛歐二史祗載瓦橋益津二闗之闕
  當時如江少虞事實類苑錦繡萬花谷多引
  用之宋史亦多採用其文第原本久佚惟㪚
  見於永樂大典各韻下者尚存梗概而割裂
  𤨏碎莫由考見其體例惟趙希弁讀書附志
  稱祖宗世次登極紀元詔書聖學御製郊廟
  道釋玉牒公主官職爵邑勛臣配享宰執拜
[000-3b]
  罷科目儀注兵刑律厯籍田財用削平僣為
  陞降州縣經畧幽燕之類具載本末云云蓋
  即當日之門目今據以分類編次釐為二十
  卷雖未悉復原書之舊而綱舉目從咸歸條
  貫亦得其十之七八矣攸别有通今集二十
  卷宋史藝文志入故事類今佚不傳又嘗上
  書秦檜戒以居寵思危尤為侃侃不阿則其
  人亦足重不獨以博洽見長云乾隆四十六
[000-4a]
  年二月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
       總 校 官臣/陸 費 墀
[000-5a]
欽定四庫全書   史部十三
 宋朝事實目録   政書類一通制之屬/
 卷一
  祖宗世次
 卷二
  登極赦  紀元
 卷三
  詔書  聖學  御製
[000-5b]
 卷四
  郊赦一
 卷五
  郊赦二
 卷六
  廟制
 卷七
  道釋
[000-6a]
 卷八
  玉牒  公主
 卷九
  官職  勲臣  配享
 卷十
  宰執拜罷
 卷十一
  儀注一
[000-6b]
 卷十二
  儀注二
 卷十三
  儀注三
 卷十四
  科目  樂律  歴象
 卷十五
  籍田  財用
[000-7a]
 卷十六
  兵制
 卷十七
  削平僭偽
 卷十八
  陞降州縣一
 卷十九
  陞降州縣二
[000-7b]
 卷二十
  經畧幽燕