KR2k0147 赤雅-明-鄺露 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 赤雅     地理類十外紀之屬/
 提要
  臣/等謹案赤雅三卷明鄺露撰露字湛若南
  海人鈕琇觚賸載其為諸生應嵗試時題為
  文行忠信乃四比立格以真草𨽻篆四體書
  之坐是被斥盖亦放誕之士王士禎池北偶
  談又載其少遊金陵客阮大鋮之門嘗為大
[000-1b]
  鋮作集序大鋮亦為露作集序其人殊不足
  重迨
  國朝順治初
  王師入粤露義不改節竟抱所寳古琴不食而
  死士禎詩所謂南海畸人死抱琴者即為露
  作其志節乃為世所稱然露托契閹兒所作
  嶠雅屢稱大鋮為石巢夫子實貽譏於名教
  後雖晩盖僅足自贖固不能與黄淳耀等皦
[000-2a]
  然日月争光也是書乃露遊廣西之時編厯
  岑藍胡侯槃五姓土司因為猺女雲亸孃留
  掌書記歸而述所見聞所記山川物産皆詞
  藻簡雅序次典核不在范成大桂海虞衡志
  下可稱佳本惟中間叙岑氏猺女被服名目
  溪峝中必無此綺麗露盖摭古事以文飾之
  又敘猩猩一條太不近情敘木客一條既稱
  為秦時採木之人何以能作律詩所稱細雨
[000-2b]
  詩劎閣鈴逾動長門燭更深一聫何以能用
  漢唐故事是則附㑹塗飾不免文士之積習
  存而不論可矣乾隆四十三年八月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀