KR2k0132 東城雜記-清-厲鄂 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 東城雜記    地理類八雜記之屬/
 提要
  臣/等謹案東城雜記二卷
  國朝厲鶚撰鶚有遼史拾遺已著録杭城東有
  地曰東園者宋故園也其名見於宋史鶚家
  於此為考里中舊聞遺事輿記所不及者八
  十五條釐為上下二巻大抵略於古而詳於
[000-1b]
  今然所載九宫貴神壇紅亭醋庫諸條考據
  頗為典核又紀髙雲閣蘭菊草堂竹深亭及
  金石中之慈雲寺宋刻劍石銘諸舊蹟俱浙
  江通志及武林各舊志所未詳他如灌園生
  以下諸人皆系以小傳使後之修志乗者有
  所徵引其用力亦可謂勤矣鶚素博覽並工
  於詩詞故是書雖偏隅小記而叙述典雅彬
  彬乎有古風焉乾隆四十六年十月恭校上
[000-2a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
東城雜記原序
杭城東曰東園地饒水竹蔬蓏翛然清逺先君子因家
焉小子生於是居已三十餘年凡五遷未嘗離斯地也
每欲考里中舊聞遺事而志乘所述寥寥無幾隣翁野
叟拙樸無可與語者因從故籍㕘稽每有所得輒掌録之
又於交朋質問復得一二雖見聞陿隘或遇嘉客見臨
聊舉為茗椀間談資爾或曰古杭事綦繁何不推廣成
書而區區方隅為笑應之曰姑有待雍正六年春三月
[000-3b]
十有二日樊榭山民厲鶚書於野人舟