KR2k0117 都城紀勝-宋-耐得翁 (master)


[000-1a]
御題南宋都城紀勝錄
 宋自南渡之後半壁僅支而君若臣溺於宴安不以
 恢復為念西湖歌舞日夕流連豈知剩水殘山已無
 足恃顧有若將終焉之志其去燕巢危幕幾何矣而
 耐得翁為此編惟盛稱臨安之明秀謂民物康阜過
 京師十倍又謂中興百年餘太平日久視前又過十
 數倍其昩於安危盛衰之機亦甚矣哉然彼或窺見
 廟堂之上不能振作為此以逢其所欲抑亦知其書
[000-1b]
 流傳必貽笑於後世故隱其姓名而托於子虚烏有
 之倫乎不然則既操子墨寧未讀孟堅兩都賦托諷
 諫以立言而為是違道鋪張也覽是編其時事可知
 因題句並序如右
一綫南遷已甚為徽欽北去竟忘之正當嘗膽卧薪日
却作觀山玩水時後市前朝誇富庻歌樓酒館鬭笙絲
咄哉耐得翁傳錄可似蘭臺兩賦奇
[000-2a]
欽定四庫全書  史部十一
 都城紀勝   地理類八雜記之屬/
 提要
  臣/等謹案都城紀勝一巻不著撰人名氏但
  自署曰耐得翁其書成於端平二年皆記杭
  州瑣事分十四門曰市井曰諸行曰酒肆曰
  食店曰茶坊曰四司六局曰瓦舍衆伎曰社
  㑹曰園苑曰舟船曰鋪席曰坊苑曰閒人曰
[000-2b]
  三教外地叙述頗詳可以見南渡以後土俗
  民風之大略考髙宗駐驆臨安謂之行在雖
  湖山宴樂巳無志於中原而其名未改故乾
  道中周淙修臨安志於宫苑及百官曹署尚
  著舊稱潛説友志亦因之此書直題曰都城
  葢官司不過案牘流傳僅存故事民間則耳
  目濡染久若定居矣又史載端平元年孟珙
  㑹元師滅金是時舊敵已去新釁未形相與
[000-3a]
  燕雀處堂無復逺慮是書作於端平二年正
  文武恬嬉茍且宴樂之日故競趨靡麗以至
  於斯作是書者既欲以富盛相誇又自知茍
  安可愧故諱而自匿不著其名伏讀
 御題仰見
 聖鑒精深洞其微曖起作者而問之當亦無所置
  詞以其中舊迹遺聞尚足以資考核而宴安
  鴆毒亦足以垂戒千秋故糾正其失以示昭
[000-3b]
  鑑而書則仍錄存之焉乾隆四十六年十月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀