KR2k0081 籌海圖編-明-胡宗憲 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 籌海圖編    地理𩔖五邊防之屬/
 提要
  臣/等謹案籌海圖編十三巻明胡宗憲撰宗
  憲字汝貞號梅林績溪人嘉靖戊戍進士官
  至兵部尚書督師剿倭冦以言官論劾下獄
  瘐死萬厯初追復原官諡襄懋事迹具明史
  本𫝊是書首載輿地全圖沿海沙山圖次載
[000-1b]
  王官使倭畧倭國入貢事畧倭國事畧次載
  廣東福建浙江直𨽻登萊五省沿海郡縣圖
  倭變圖兵防官考及事宜次載倭患總編年
  表次載冦踪分合圖譜次載大㨗考次載遇
  難殉節考次載經畧考明史稱趙文華督察
  浙江軍務宗憲深附之總督張經破倭於王
  江涇文華盡掩經功歸宗憲經遂得罪又陷
  撫臣李天寵文華還朝力薦宗憲遂擢顯秩
[000-2a]
  宗憲又因文華結納嚴嵩以為内援其喜功
  名而尚權詐誠有如𫝊贊所云奢黷䝉垢者
  書中載胡松撰王江涇㨗事畧專述宗憲之
  功不及張經與本𫝊符合是其攘功之實証
  然其他若載嘉靖三十四年五月平望之捷
  陸涇壩之捷十一月清風嶺之捷三十五年
  仙居之捷七月乍浦之捷十一月龕山之捷
  及金塘淮揚寧台温之捷又紀勦徐海及擒
[000-2b]
  王直始末大端與明史紀𫝊均相符合則宗
  憲之保障東南尚不為無功經畧考三巻内
  凡㑹哨鄰援招撫城守團結保甲宣諭間諜
  貢道互市及一切海船兵仗戎噐火噐無不
  周宻又若唐順之張時徹俞大猷茅坤戚繼
  光諸條議是書亦靡不具載於明代海防亦
  云詳備蓋其人雖不醇其才則固一世之雄
  也乾隆四十六年四月恭校上
[000-3a]
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
       總 校 官臣/陸 費 墀