KR2k0024 昌國州圖志-元-馮福京 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 昌國州圖志   地理𩔖三都㑹郡縣之/屬
 提要
  臣/等謹案昌國州圖志七卷元馮福京郭薦
  等同撰福京潼川人官昌國州判官薦里貫
  未詳官鄞縣教諭昌國州即今定海縣宋熙
  寧六年置昌國縣元至元十五年始升為州
  此書成扵大徳二年七月凡分八門曰叙州
[000-1b]
  曰叙賦曰叙山曰叙水曰叙物産曰叙官曰
  叙人曰叙祠前有福京序據序中所述始末
  蓋福京求得舊志屬薦等訂輯而福京為之
  審定者也其大㫖在於刋削浮詞故其書簡
  而有要不在康海武功志韓邦靖朝邑志下
  海書邦靖書為作者盛推而此書不甚稱於
  世殆年代稍逺鈔本稀傳歟據原目所載卷
  首當有環山環海及普陀山三圖圖志之名
[000-2a]
  實由於是此本不載葢傳冩者佚之矣乾隆
  四十六年十一月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
昌國州圖志前序
史所以傳信傳而不信不如亡史故作史者必擅三者
之長曰學曰識曰才而後能傳信於天下蓋非學無以
通古今之世變非識無以明事理之精微非才無以措
褒貶之筆削三者闕一不敢登此職焉然而有天子之
史有諸侯之史晉之乘楚之檮杌魯之春秋是諸侯之
史也後世因之郡各有志所以備天子史官之採録亦
豈可易為哉若昔素王刑賞二百四十二年列國之君
[000-3b]
臣游夏且不能贊一辭司馬氏以良史才而作史記議
者猶謂十二諸侯年表為殽亂於聖經然則侯邦之志
亦以記事纂言也而可易為哉往宋末運人主好諛宰
相𨗳諛士大夫習諛内外遂以成風操史筆者多患得
患失之夫希合顧望不惟泯其實以誣公朝之是非抑
且駕其虚以騁私意之向背故光寧理三朝之史皆權
臣黨與之蕪辭而郡縣間一時之志亦侯牧誇張之誕
筆今宋史既與國偕亡惟志書之見於郡縣間者版籍
[000-4a]
所計或以寡為多風土所宜或以無為有形勢所在或
以險為夷貢賦所出或以儉為泰評人物則多過情之
譽陳民風則少退抑之辭粧飾富麗競為美觀詳覈其
實百無一二茍上之人按其圖數其貢流毒貽害可勝
言哉昔蕭何入闗收秦圖籍文書具知虚實險要用以
相漢厥功茂焉藉使今世或有踵蕭何之智信往宋所
存之記載責其實於天下郡國豈不敗乃公事余益以
悲世變之至宋獨圖籍文書一事鑿空駕偽顧不如秦
[000-4b]
之猶為務實而且貽禍於來世蒼生也昌國中海而處
由縣陞州而州志不作此固僕厮吏不知稽古之務而
為士者亦有罪焉余來首訪圖經徒起文獻不足之歎
越歳餘始於里民搆獲其籍大率浮誇如前所云議欲
刋削且書混一以來之㳂革既以授州之文學士屬余
往吳中此事遂廢今𤓰戍已踰滯留卧疾豈其機乎乃
趣學官捃摭舊載芟其蕪黜其不實定為傳信之書使州
之闕文著於所補以俟掌建邦之六典者采焉故序作
[000-5a]
史之大畧與異時文勝其質之流弊俾二三子知所治
擇而復有以告之孔子曰吾猶及史之闕文也嗚呼史
闕則綱紀將板蕩而無稽是豈斯民之幸聖人猶幸闕
文之及見者蓋逆知他日諸侯惡其籍之害己而去之
也今余於舊志得之既難本復無二二三子不亟圖之
余幸而受代則是籍之存於有司者幾矣嗚呼猶欲及
於闕文得乎大徳戊戌七月朔日潼川馮福京序