KR2i0022 朝鮮史略-明-闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部九
 朝鮮史略    載記𩔖附録/
 提要
  臣/等謹案朝鮮史略十二卷一名東國史略
  不著撰人名氏乃明時朝鮮人所紀其國治
  亂興廢之事始於檀君終於高麗恭讓王王
  瑶自新羅朴氏以前稍略而高麗王建以後
  則皆編年紀載事蹟頗具其稱李成桂李芳
[000-1b]
  逺為太祖太宗乃其臣子之詞又間附史臣
  論斷及厯年圖等書葢鄭麟趾高麗史仿紀
  傳之體而此則仿編年之體者故其國中兩
  行之錢曽讀書敏求記以其於王氏遺臣鄭
  夢周等欲害李成桂事不沒其實稱為良史
  今觀其序事詳略雖不能盡合體要而裒輯
  遺聞頗為賅具讀列史外國傳者亦可以資
  參考焉乾隆四十四年六月恭校上
[000-2a]
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀