KR2i0012 江南餘載-宋-闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部九
 江南餘載    載記𩔖
 提要
  臣/等謹案江南餘載二卷不著撰人名氏宋
  史藝文志載之霸史𩔖中亦不云誰作馬端
  臨文獻通考戚光南唐書音釋並作江南館
  載字之訛也陳氏書録解題載是書原序畧
  曰徐鉉始奉詔為江南録其後王舉路振陳
[000-1b]
  彭年楊億皆有書大概六家皆不足以史稱
  而龍衮為尤甚熙寧八年得鄭君所述於楚
  州其事迹有六家所遺或小異者刪落是正
  取百九十五段以𩔖相從云云振孫謂鄭君
  者莫知何人考鄭文寳有南唐近事二卷作
  於太平興國二年丁丑又江表志三卷作于
  大中祥符三年庚戌不在此序所列六家之
  内則所稱得于楚州者當即文寳之書檢此
[000-2a]
  書所録雜事亦與文寳江表志所載互相出
  入然則所謂刪落是正者實據江表志為稿
  本矣今世所行江表志名為三卷實止二十
  四頁葢殘闕掇拾已非完書此書所謂一百
  九十五段者今雖不可全見而永樂大典内
  所引尚夥多有江表志所不載者則江表志
  雖存而實佚此書雖佚尚有大半之存也宋
  志載此書二卷書録解題及諸家書目並同
[000-2b]
  今採輯其文仍為二卷以補江表志之闕焉
  乾隆四十六年三月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
       總 校 官 臣/陸 費 墀