KR2g0057 西使記-元-劉郁 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部七
 西使記    傳記𩔖四雜録之屬/
 提要
  臣/等謹案西使記一卷元劉郁撰郁真定人
  是書記常徳西使皇弟錫里庫軍中往返道
  途之所見王惲嘗載入玉堂雜記中此本别
  行之本也元史憲宗紀二年壬子秋遣錫喇
  征西域蘇丹諸國是嵗錫喇薨三年癸丑夏
[000-1b]
  六月命諸王錫里庫及烏蘭哈達帥師征西
  域法勒噶巴哈台等國八年戊午錫里庫討
  囘囘法勒噶平之擒其王遣使來獻捷考世
  系表睿宗十一子次六曰錫里庫而諸王中
  别無錫喇郭侃傳侃壬子從錫里庫西征與
  此記所云壬子嵗皇弟錫喇統諸軍奉詔西
  征凡六年拓境幾萬里者相合然則錫喇即
  錫里庫因元史為明代所修故譯音訛舛一
[000-2a]
  以為錫喇一以為錫里庫誤分二人而憲宗
  紀二年書錫喇薨三年重書錫里庫西征遂
  相承誤載也此記言常徳西使在己未正月
  葢錫里庫獻㨗之明年所記雖但據見聞不
  能考証古迹然亦時有異聞郭侃傳所載與
  此略同惟譯語時有訛異耳我
 皇上神武奮揚勘定西域崑崙月&KR1633盡入版圖計
  常徳所經今皆在屯田列障之内業已
[000-2b]
 欽定西域圖志昭示億齡郁所記録本不足道然
  據其所述亦足㕘稽道里考証古今之異同
  故仍録而存之焉乾隆四十六年九月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀