KR2g0042 欽定宗室王公幼績表傳-清-高宗弘曆 (master)


[002-1a]
欽定四庫全書
欽定宗室王公功績表傳卷二
表二 貝勒/ 貝子/ 鎮國公/ 輔國公/ 以罪黜宗室貝勒/
  和碩貝勒 阿敏所/立爵
[002-2a]
 多羅誠毅貝勒穆爾哈齊/所立爵
[002-3a]
 多羅篤義貝勒巴雅喇/所立爵
[002-4a]
 多羅廣略貝勒禇英所/立爵
[002-5a]
 多羅貝勒芬古所/立爵
[002-6a]
 多羅安平貝勒杜度所/立爵
[002-7a]
 多羅貝勒察尼所/立爵
[002-8a]
 多羅貝勒哈爾楚率/所立爵
[002-9a]
 多羅貝勒巴思哈/所立爵
[002-10a]
 固山貝子務逹海/所立爵
[002-11a]
 固山貝子博和託/所立爵
[002-12a]
 固山貝子固爾瑪渾/所立爵
[002-13a]
 固山貝子洛託所/立爵
[002-14a]
 固山貝子𫝊喇塔/所立爵
[002-15a]
 固山貝子穆爾祜/所立爵
[002-16a]
 固山貝子特爾祜/所立爵
[002-17a]
 固山貝子薩弼所/立爵
[002-18a]
 固山貝子蘇布圖/所立爵
[002-19a]
 固山貝子温齊所/立爵
[002-20a]
 鎮國公阿拜所/立爵
[002-21a]
 鎮國公巴布泰/所立爵
[002-22a]
 鎮國公漢岱所/立爵
[002-23a]
 鎮國公聶克塞/所立爵
[002-24a]
 鎮國公恭阿所/立爵
[002-25a]
 鎮國公品級屯齊所/立爵
[002-26a]
 輔國公塔拜所/立爵
[002-27a]
 輔國公賴幕布/所立爵
[002-28a]
 輔國公瑪瞻所/立爵
[002-29a]
 輔國公巴穆布爾/善所立爵
[002-30a]
 輔國公巴爾堪/所立爵
[002-31a]
 輔國公品級扎喀納/所立爵
[002-32a]
 和碩貝勒莽古爾泰所立/爵以罪黜宗室
[002-33a]
 和碩貝勒徳格𩔖所立爵/以罪黜宗室
[002-34a]
 多羅貝勒拜音圖所立爵/以罪黜宗室
[002-35a]
 多羅貝勒碩託所立爵/以罪黜宗室
[002-36a]
 多羅貝勒延信所立爵/以罪黜宗室