KR2g0037 嘉靖以來首輔傳-明-王世貞 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部七
 嘉靖以來首輔傳  傳記類三總録之屬/
 提要
  臣/等謹案嘉靖以來首輔傳八巻明王世貞
  撰世貞以史學自任多所著述其弇山堂別
  集諸書已著于録是編乃記世宗穆宗神宗
  三朝閣臣事蹟案明自太祖罷設丞相分其
  事權於六部至成祖始命儒臣入直文淵閣
[000-1b]
  參預機務但稱閣臣而不以相名其後閹倖
  干政閣臣多碌碌充位至嘉靖間始委政内
  閣而居首者責任尤専遂有首輔之稱凡一
  時政治得失往往視之為輕重故世貞作此
  書斷自嘉靖為始以明積漸之所由來前有
  總序稱閣臣沿起輕重始末巳具年表者即
  指弇山堂別集中之百官表也其所載始楊
  廷和迄于申時行皆以居首者為主而間以
[000-2a]
  他人事蹟附之於當時國事是非及諸臣賢
  不肖進退之故序次詳悉頗得史法世貞與
  王錫爵同鄉錫爵家嘗妄言其女得道仙去
  世貞據以作傳當時劾錫爵者或并及世貞
  世貞作此書時遂載入仙女事以為誠然兹
  則可謂誕矣其餘所紀則大抵近實可與正
  史相參証云乾隆四十三年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀