KR2f0030 潘司空奏疏-明-潘季馴 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部六
 潘司空奏疏   詔令奏議類二奏議之/屬
 提要
  臣/等謹案潘司空奏疏七巻明潘季馴撰季
  馴字時良烏程人嘉靖庚戌進士官至總督
  河道工部尚書兼右都御史事迹具明史本
  傳此集凡巡按廣東奏疏一巻督撫江西奏
  議四巻兵部奏疏二巻季馴巡按廣東在嘉
[000-1b]
  靖三十八年奏疏後有其子大復附記稱原
  稿幾三寸許散佚不存僅從掖垣覓之故所
  録止此其督撫江西在萬厯四年奏疏之前
  有李遷萬恭二序其為南京尚書則在萬厯
  九年舊本列在兵部之後編次誤也季馴雖
  以治河顯而所治皆有治蹟集中如查議弓
  兵工食及損益南京兵政諸䟽皆足補明㑹
  典所未備又查解兵衛存留糧餉濟邉諸奏
[000-2a]
  亦深切當時弊政足與史志相㕘考云乾隆
  四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀