KR2e0009 五代史闕文-宋-王禹偁 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部五
 五代史闕文   雜史𩔖
 提要
  臣/等謹案五代史闕文一卷宋王禹偁撰禹
  偁字元之鉅野人太平興國八年進士官至
  知黄州事蹟具宋史本傳是書前有自序不
  著年月考書中周世宗遣使諭王峻一條自
  注云使即故商州團練使羅守數也嘗與臣
[000-1b]
  言以下事迹是在由左司諫謫商州團練副
  使以後其結銜稱翰林學士則作於真宗之
  初是時薛居正等五代史已成疑作此以補
  其缺然居正等書凡一百五十卷而序稱臣
  讀五代史總三百六十卷則似非指居正等
  所修也晁公武讀書志曰凡十七事此本梁
  史三事後唐史七事晉史一事漢史二事周
  史四事典晁氏所記合盖猶舊本王士禎香
[000-2a]
  祖筆記曰王元之五代史闕文僅一卷而辨
  正精嚴足正史官之謬如辨司空圖清直大
  節一段尤萬古公論所繫非眇小也如叙莊
  宗三矢告廟一段文字淋漓慷慨足為武皇
  父子寫生歐陽五代史伶官𫝊全用之遂成
  絶調惟以張全義為亂世賊臣深合春秋之
  義而歐陽不取於全義𫝊畧無貶詞葢即舊
  史以成文耳終常以元之為定論也云云其
[000-2b]
  推挹頗深今考五代史於朱全昱張承業王
  淑妃許王從益周世宗符皇后諸條亦多採
  此書而新唐書司空圖𫝊即全據禹偁之說
  則雖篇帙寥寥當時固以信史視之矣乾隆
  四十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
五代史闕文序
嗚呼五代何時也天地晦㝠之時也綱常頽替風俗陵
夷孟子所謂上無道揆下無法守此時為特近之故朝
為君臣暮為仇敵帝統之嗣如𫝊舍然無逸所謂或四
三年或五六年亦其實也以故當時史無定官官無定
守兼之兵革迭興文字亦畧其間故典或諱於勢或闕
于疑或淪于幽不知其凡幾矣識者不能無遺憾焉有
宋王元之氏乃能網羅放失顯微闡幽作為闕文一書
[000-3b]
為史凡十七篇於六一深為有助余常得之故篋深嘉
歎賞慨其刻之乆湮也敬梓之以𫝊若夫闗氣運之盛
衰論人事之得失則自有全史在此特其羽翼云叅南
京後府諸軍事錫山後學秦汴序
[000-4a]
五代史闕文原序
臣讀五代史總三百六十卷記五十三年行事其書固
亦多矣然自梁至周君臣事迹傳扵人口而不載史筆
者往往有之或史氏避嫌或簡牘漏略不有紀述漸成
泯滅善惡鑒誡豈不廢乎因補一十七篇集為一卷皆
聞於耆老者也孔子曰吾述而不作又曰我猶及史之
闕文此其義也宋翰林學士王禹偁撰進