KR2c0006 炎徼紀聞-明-田汝成 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部三
 炎徼紀聞    紀事本末類
 提要
  臣/等謹案炎徼紀聞四卷明田汝成撰汝成
  字叔禾錢塘人嘉靖丙戌進士官至廣西布
  政司右參議事迹具明史文苑傳史稱其博
  學工古文尤善叙述厯官西南諳曉先朝遺
  事撰炎徼紀聞即此編也書凡十四篇首紀
[000-1b]
  王守仁征岑猛事次紀岑璋助擒岑猛事次
  紀趙楷李寰事次紀黄&KR1781請立東宫事次紀
  征大藤峽事次紀奢香事次紀安貴榮事次
  紀田琛事次紀楊輝事次紀阿溪事次紀阿
  向事次紀雲南諸夷次紀猛宻孟飬次雜記
  諸蠻夷毎篇各繫以論所載較史為詳前有
  汝成自序稱自涉炎徼所聞諸事皆起于撫
  綏缺狀賞罰無章切中明代之弊其論田州
[000-2a]
  之事歸咎于王守仁之姑息論黄&KR1781之事歸
  咎于于謙之隠忍亦持平之議不蹈門户之
  見史稱汝成分守右江時龍州土酋趙楷慿
  祥州土酋李寰各弑主自立與副使翁萬達
  宻討誅之努灘賊侯公丁為亂㫁藤峡羣賊
  與相應汝成復偕萬達設䇿誘擒公丁而進
  兵討峡賊大破之又與萬達建善後七事一
  方遂靖云云則汝成於邉地情形得諸身厯
[000-2b]
  是書據所見聞而記之固與講學迂儒貿貿
  而談兵事者逈乎殊矣乾隆四十六年五月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
炎徼紀聞原序
余承乏藩臬者十餘年而宦履所經半涉炎徼炎徼之
政少催科獄訟之擾其卒然隳突驚心駭目者多夷情
而夷情之尤掣肘者在乎土酋獷悍抗敗王略效尤習
惡逆節比起法令格閡而不行駸駸乎尾大不掉之患
雖欲羈縻漸不可得以治理論之中原易而逺方難近
之可憂未若逺之可憂也故先王慎擇逺方之吏若谷
永守鬱林而烏滸内屬李靖撫嶺南而逺夷悦服若我
[000-3b]
朝沐黔寧王鎮雲南而滇酋按堵黄忠宣公治安南而
交人不忍遽叛皆由此選也今之仕者率樂中原而厭
逺方一閲除書有逺方之命即索然沮䘮無復用世之
志秉鈞者因而循之逺方之吏半出遷謫之科不然則
朴懦無援者也夫遷謫者抱憤躁之懐朴懦者無統御
之略措鈍器於盤錯之交難乎其解矣譬之一身中原
心腹也逺方四肢也四肢有疾而委之庸醫善攝生者
固如是乎故逺方之吏非亷不足以彰威非信不足以
[000-4a]
立約非才識不足以排難解紛非乆任不足以諳土俗
練兵機也自余涉炎徼而所聞若干事皆起於撫綏缺
状賞罰無章不肖者以墨守敗績賢者以避嫌徼名二
者殊轍而同敝卒致干戈相尋蔓延荼毒下竭生民之
膏血上貽廷議之軫憂良可歎也間述所聞著為此書
凢一十四篇大方伯希齋陳公見而喜之曰其事核其
言詳不虚美不隠惡是可梓而行也且再三强余序諸
首簡以宣著作之本指夫公之有取於是書者豈直以
[000-4b]
文字之華哉無乃以其有闗於政紀也况公行有節鉞
之賜萬一開府南陲展是書而覽之則鑒昔慎今之餘
或少禆於幕議云耳是為序嘉靖三十七年夏五月田
汝成序