KR2b0031 宋季三朝政要-元-闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部二
 宋季三朝政要目錄  編年類
 理宗國史載之過北無復可攷今將理度兩朝聖
 政及幼主本末纂集成書以備他日史官之採擇
 云
 卷一
 理宗
  寳慶元年乙酉迄/嘉熙二年戊戌
[000-1b]
 卷二
 理宗
  嘉熙三年己亥迄/寶祐六年戊午
 卷三
 理宗
  開慶元年己未迄/景定五年甲子
 卷四
 度宗
[000-2a]
  咸淳元年乙丑迄/十年甲戌
 卷五
 幼主
  徳祐元年乙亥迄/二年丙子
 卷六
 廣王
  景炎本末
 益王
[000-2b]
  祥興本末
  臣/等謹按宋季三朝政要六卷不著撰人名
  氏卷首題詞稱理宗國史為元載入北都無
  復可考故纂集理度二朝及幼主本末附以
  廣益二王事其體亦編年之流葢宋之遺老
  所為也然理宗以後國史修宋史者實見之
  故本紀所載反詳於是書又是書得於傳聞
  不無舛誤其最甚者謂寶慶元年趙葵趙范
[000-3a]
  全子才建守河據闗之議遣楊誼張迪據洛
  陽與北軍戰潰歸按寶慶元年葵范名位猶
  微其後五年范始為安撫副使葵始為淮東
  提刑討李全時子才乃為㕘議官至端平元
  年滅金子才乃為闗陜制置使知河南府西
  京留守有洛陽潰敗之事上距寶慶元年九
  年矣所紀非實也其餘叙次亦乏體要然宋
  末逸事頗詳多有史所不載者存之亦可備
[000-3b]
  㕘考其以理宗度宗瀛國公稱為三朝而廣
  益二王則從附錄體例頗公卷末論宋之亡
  謂君無失徳歸咎權相持論亦頗正而忽推
  演命數兼陳因果轉置人事為固然殊乖勸
  戒之㫖殆欲附徐鉉作李煜墓誌之義而失
  之者歟乾隆四十一年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
宋季三朝政要題辭
此書不知何人所作諦觀數四葢有下喬木入幽谷之
悲乎余嘗掇拾里中故老舊聞譔厓山小志二卷皆宋
史所未具者藏笥中未及梓行丙午夏于役金陵以前
笥寓於舊館主人弗戒遂為祝融氏奪去今於吳闗偶
得此書於市肆中則勝國善本與余厓山小志互出入
亦多宋史所未具故覆梓之葢欲補史家之闕亦以寄
余厓山小志未竟之意也萬厯己酉褉日張萱題於金
[000-4b]
昌闗署