KR2b0013 通鑑胡注擧正-清-陳景雲 (master)


[002-1a]
通鑑胡注舉正跋
胡氏音注通鑑其始未詳於自序中按元袁伯長記其
父洪之師友作師友淵源録胡氏乃伯長先友之一也
稱其客賈相家釋通鑑三十年兵難稿三失乙酉嵗留
袁氏熟手抄定注今胡序云乙酉徹編正與袁記語合
又序末云書扵梅蠖居盖即袁氏熟舍也表記復云己
丑冦作以書藏窖中得免則斯注流𫝊於後者亦幸耳
東吴陳景雲