KR2b0001 竹書紀年-梁-沈約 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部二
 竹書紀年    編年類
 提要
  臣/等謹案竹書紀年二卷舊本稱為汲冡古
  書考晉書束晳𫝊晉咸和七年汲縣人發魏
  襄王冢得古書七十五卷中有竹書紀年十
  三篇今世所行題沈約注亦與隋志相符顧
  炎武考證之學最為精核所作日知録中往
[000-1b]
  往引以為據然反覆推勘似非汲冢原書其
  中如平王東遷以後惟載晉事三家分晉以
  後惟載魏事是魏承晉史之明驗然晉靈公
  桃園之事董狐所書明見左𫝊孔子稱趙盾
  為法受惡足知未改史文乃今本所載仍以
  趙穿蔽獄則非晉史之舊也束晳𫝊稱竹書
  載夏年多殷益干啟位殺之今本皆無此文
  又杜預注左𫝊攜王奸命句引服䖍説以為
[000-2a]
  伯服疏併引束晳説以為伯盤今本乃有余
  由之説使竹書原有此文不應二人皆未睹
  則非束晳杜預所見本也郭璞註穆天子𫝊
  引紀年七條以今本核之相同者三條璞稱
  紀年而今在注中者三條璞時不應先有注
  且三條併為一條文亦不屬其穆天子見西
  王母西王母止之曰有鳥聘人一條今本無
  之則非郭璞所見本也隋書經籍志曰紀年
[000-2b]
  皆用夏正建寅之月為嵗首今本自入春秋
  以後時月並與經同全從周正則非隋時所
  見本也水經注引竹書七十六條皆以晉國
  紀年如春秋之為魯史而此本晉國之年皆
  附周下又所引出公六年荀瑶城宅陽梁惠
  王元年鄴師邯鄲師於平陽魏襄王六年秦
  取我焦及齊師伐趙東鄙圍中牟諸條今本
  皆無之其他年月亦多舛異則非酈道元所
[000-3a]
  見本也史通引竹書文王殺季厯今本作文
  丁又引竹書鄭桓公厲王之子今本錫王子
  多父命居洛在宣王二十二年王子多父為
  鄭公在幽王二年皆不云厲王子則非劉知
  幾所見本也文選注引竹書五條今惟有太
  甲殺伊尹一條則非李善所見本也開元占
  經引竹書四條今本皆無則非瞿曇悉逹所
  見本也史記索隱引竹書晉出公二十三年
[000-3b]
  奔楚乃立昭公之孫是為敬公今本作出公
  薨又引秦與衞戰雁門惠王後元十一年㑹
  齊于平阿十三年㑹齊于甄齊桓公君母齊
  宣公后宋易成肝廢君自立楮里疾圍蒲七
  條今本皆無則非司馬貞所見本也糓梁𫝊
  疏引竹書紀年周昭王膠舟之事以駁吕氏
  春秋今本但曰王陟無膠舟事則非楊士勛
  所見本也元豐九域志引竹書隂司馬敗燕
[000-4a]
  公子翌於武垣一條今本亦無則非王存所
  見本也路史引竹書周武王年五十四辨武
  王年非九十三今本乃作九十三又注引竹
  書夏后不降六十九年證世紀五十九年之
  異今本乃亦作五十九路史又引梁惠成八
  年雨骨于赤鞞注又引夏桀末年社圻裂今
  本並無則非羅泌羅苹所見本也戰國䇿註
  引竹書魏救中山塞胥口今本無之則非鮑
[000-4b]
  彪所見本也廣川書䟦引竹書秦穆公十一
  年取靈丘今本無之則非董逌所見本也雖
  其他證以竹書徃徃相合然𦙍征稱辰弗集
  於房説命稱舊學於甘盤均出梅賾古文尚
  書在西晉之後不應先見竹書豈亦明人抄
  合諸書以為之如十六國春秋類歟沈約注
  外又有小字夾行之注不知誰作中殷小庚
  一條稱約案史記作太庚則亦當為約説考
[000-5a]
  元和郡縣志魏武定七年始置海州隋煬帝
  時始置衞縣而注舜在鳴條一條稱今海州
  夏啟十一年放武觀一條稱今頓丘衞縣則
  非約語矣又所注惟五帝三王最詳他皆寥
  寥而五帝三王皆全抄宋書符瑞志語約不
  應既著於史又不易一字移而為此本之註
  然則此注亦依托耳自明以來流傳已久姑
  録之以備一説其偽則終不可掩也乾隆四
[000-5b]
  十二年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀