KR4d0014 穆參軍集-宋-穆修 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 穆參軍集    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案穆參軍集三巻附録遺事一巻宋
  穆修撰修字伯長汶陽人事蹟具宋史文苑
  傳蘇舜欽集有修哀文稱其咸平中舉進士
  得出身而集中上潁州劉侍郎書稱某以大
  中祥符中竊進士第邵伯温易學辨惑亦稱
[000-1b]
  修為祥符二年梁固榜進士則舜欽蓋偶誤
  矣解褐授泰州司理參軍以抗直為通判秦
  應所誣搆貶池州再逢恩徙潁蔡二州文學
  椽明道元年病卒宋人皆謂之穆參軍從其
  初官也修受數學於陳摶先天圖之竄入儒
  家自修始其文章則莫考所師承而歐陽修
  論尹洙墓誌書謂其學古文在洙前朱子名
  臣言行録亦稱洙學古文於修而邵伯温辨
[000-2a]
  惑稱修家有唐本韓栁集募工鏤板今本栁
  宗元集尚有修後序蓋天姿高邁沿溯於韓
  栁而自得之宋之古文實栁開與修為倡然
  開之學及身而止修則一傳為尹洙再傳為
  歐陽修而宋之文章於斯極盛則其功亦不
  尠矣據蘇舜欽哀文稱訪其遺文惟得任中
  正尚書家廟碑靜勝亭記徐生墓誌蔡州塔
  記四篇不能成巻祖無擇集有修集序稱其
[000-2b]
  遺文於嗣子照得詩五十六書序記誌祭文
  總二十次為三巻其序作於慶厯三年所列
  詩文之數與今本合蓋此集猶無擇所編之
  舊王得臣麈史述史驤之言譏其作巨盜詩
  以刺丁謂為有累於道考邵伯温辨惑載修
  於丁謂為貧賤交謂後貴修乃不與之揖謂
  銜之頗為所軋修集中聞報自崖徙雷一章
  即為謂作則驤所謂累於道者病其挾私怨
[000-3a]
  耳然其詩排斥姦邪尚不至乖於公義未可
  深非又葉適水心集譏吕祖謙宋文鑑所收
  修法相院鐘記静勝亭記二篇為腐敗麤澀
  亦言之已甚惟第三巻之首載亳州魏武帝
  帳廟記一篇稱曹操建休功定中土垂光顯
  甚大之業於來世又稱為帝之雄使天濟其
  勇尚延數年之位豈強吳庸蜀之不平又稱
  至今千年下觀其書猶震惕耳目悚動毛髪
[000-3b]
  使人凛其遺風餘烈又稱高祖於豐沛光武
  於南陽廟像咸存威徳弗冺其次則譙廟也
  云云其奬篡助逆可謂大乖于名教至于述
  守臣之言有吾臨此州不能導爾小民心知
  所奉是亦吾過云云顯然以亂賊導天下尤
  為悖理尹洙春秋之學稱受于修是于春秋
  為何義乎自南宋以來無一人能摘其謬殊
  不可解今承
[000-4a]
 睿鑒指示使綱常大義順逆昭然允足立天經而
  定人紀豈可使之仍厠簡牘貽玷汗青謹刋
  除此文以章衮鉞其他作則仍録之用不没
  其古文一脈篳路藍縷之功云乾隆四十六
  年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀