KR3g0025 靈城精義-南唐-何溥 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 靈城精義    術數類三相宅相墓之/屬
 提要
  臣/等謹案靈城精義二卷舊本題南唐何溥
  撰溥字令通履貫未詳是編上卷論形氣主
  于山川形勢辨龍辨穴下卷論理氣主于天
  星卦例生尅吉凶自宋以來諸家書目皆不
  著録觀其言宇宙有大關合氣運為主又言
[000-1b]
  地運有推移而天氣從之天運有轉旋而地
  氣應之盖主元運之説者考元運之説以甲
  子六十年為一元配以洛書九宫凡歴上中
  下三元為一周更歴三周五百四十年為一
  運凡為甲子者九每元六十年為大運一元
  之中二十年為小運以卜地氣之旺相休囚
  如上元甲子一白司運則坎得旺氣震巽得
  生氣乾兑得退氣離得死氣坤得鬼氣大抵
[000-2a]
  因皇極經世而推演之其法出自明初寧波
  幕講僧五代時安有是説其非明以前書確
  矣其注題曰劉基撰前列引用書目凡二十
  二種如入式歌之類亦明中葉以後之偽書
  則出於&KR0915作亦無疑義但就其書而論則所
  云大地無形看氣槩小地無勢看精神水成
  形山上止山成形水中止龍為地氣水為天
  氣諸語于彼法之中頗為近理註文亦發揮
[000-2b]
  條暢勝他書之弇鄙猶解文義者之所為術
  數之書無非依託所言可採即録存以備一
  家真偽固無庸辨亦不足與辨也乾隆四十
  六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
靈城精義引用書目
 呉公鉗龍經  三寶經
 呉公閒星説  曽文遄龍歌
 李家龍經   素書
 郭璞𦵏經   詳節天表蔡西山所定/
 劉公天機祕要  寶鏡
 地理筌蹄   催官篇
 梅花院纂   青囊經
[000-3b]
 董氏明㫖   玉尺經
 呉公解義   混元子
 廖公洩天機  靈轄經
 入式歌   白龍記