KR3e0035 衞濟寶書-宋-東軒居士 (WYG)


[003-1a]
後序
文禮不才蒙賢太守招致求醫㑹新安王大監論及背
證文禮厯舉諸家治法因投其機遂令編類校正集成
一書名曰衛濟寳書後之覽者毋誚愚為僭可也徐文
禮識