KR2n0045 竹雲題跋-清-王澍 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部十四
 竹雲題跋   目錄類二金石之屬
 提要
  臣/等謹案竹雲題跋四卷
  國朝王㴻撰皆其臨摹古帖題跋裒合成編㴻
  本工書故精於鑒别而於源流同異考証尤
  詳如論西岳華山廟碑郭香察書為校勘刻
  石鍾繇薦季直表祝希哲誤作焦季直及繇
[000-1b]
  結御與史異蘭亭序派别聖教序始末王羲
  之裹鮓帖釋文誤作十九字瘞鶴銘非顧况
  亦非陶宏景同州聖教序稱龍朔三年時禇
  遂良卒已五年魏栖梧善才寺碑偽題遂良
  名遂良髙士贊誤題永徽二年為甲寅岳珂
  䟦寶章集誤以竇&KR2116為竇泉朱巨川誥非徐
  浩書李陽冰縉雲城隍廟碑篆文訛字靈飛
  經非鍾紹京書裴耀卿等奏狀非耀卿書唐
[000-2a]
  明皇批荅中桓山之頌乃用王獻之事顔真
  卿宋廣平碑考異乞米帖所稱太保是李光
  弼非光顔爭坐位帖年月顧炎武金石文字
  未考祭姪文告伯父文結䘖與史異江淮帖
  為集字偽作李紳告身與史異葉慧明碑非
  韓擇木書撰皆引據有根柢惟諸禇遂良書
  出於曹全碑則殊臆度此碑近代始出明以
  前未有言之者也又排鄭簠蔣衡而自稱腕
[000-2b]
  有元章鬼亦未免文人相輕之習焉乾隆四
  十二年五月㳟校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀