KR2k0136 佛國記-南朝宋-釋法顯 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部十一
 佛國記    地理類十外紀之屬/
 提要
  臣/等謹案佛國記一卷宋釋法顯撰杜佑通
  典引此書又作法明葢中宗諱顯唐人以明
  字代之故原注有國諱改焉四字也法顯晉
  義熈中自長安游天竺經三十餘國還到京
  與天竺禪師叅互辨定以成是書胡震亨刻
[000-1b]
  入祕冊函中從舊題曰佛國記而震亨附跋
  則以為當名法顯傳今考酈道元水經注引
  此書所云于此順嶺西南行十五日以下八
  十九字又引恒水上流有一國以下二百七
  十六字皆稱曰法顯傳則震亨之説似為有
  據然隋志雜傳類中載法顯傳二卷法顯行
  傳一卷不著撰人地理類載佛國記一卷注
  曰沙門釋法顯撰一書兩收三名互見則亦
[000-2a]
  不必定改法顯傳也其書以天竺為中國以
  中國為邊地葢釋氏自尊其教其誕謬不足
  與争又于闐即今和闐自古以來崇回回教
  法
 欽定西域圖志考證甚明而此書載其有十四僧
  伽藍衆僧數萬人則所記亦不必盡實然六
  朝舊笈流傳頗乆其叙述古雅亦非後來行
  記所及存廣異聞亦無不可也書中稱宏始
[000-2b]
  三年嵗在己亥案晉書姚萇宏始二年為晉
  隆安四年當稱庚子所紀較前差一年然晉
  書本紀載趙石虎建武六年當咸康五年嵗
  在己亥而金石録載趙横山李君神碑及西
  門豹祠殿基記乃均作建武六年庚子復後
  差一年葢其時諸國紛争或踰年改元或不
  踰年改元漫無定制又南北隔絶傳聞異詞
  未可斷史之必是此之必非今仍其舊文以
[000-3a]
  從闕疑之義焉乾隆四十六年二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀