KR2k0106 北戶錄-唐-段公路 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部十一
 北戸録    地理類八雜記之屬/
 提要
  臣/等謹案北戸録三卷唐段公路撰學海類
  編作公璐盖字之訛新唐書藝文志稱為宰
  相文昌之孫則當為臨淄人學海類編作東
  牟人亦未詳所本其厯仕始末不可考惟據
  書首結銜知官京兆萬年縣尉據書中稱咸
[000-1b]
  通十年知為懿宗時人而己是書載嶺南風
  土頗為賅備而于物産為尤詳其徴引亦極
  賅洽如淮南萬畢術廣志南越志南裔異物
  志㑹要靈枝圖説陳藏器本草唐韻郭縁生
  述征記臨海異物志陶朱公養魚經名苑毛
  詩義船神記字林廣州記扶南𫝊諸書今皆
  散佚藉此畧見一二即所引張華博物志多
  今本所無亦藉此以考證真偽條下註文頗
[000-2a]
  為典贍題登仕郎前叅軍龜圖𫝊不題其姓
  似為公路之族然唐書宰相世系表不載其
  名莫知其審矣唐書藝文志作北户襍録疑
  𫝊寫誤衍一襍字其作三卷則與此本合學
  海類編所載惟存一卷凡物産五十一條不
  為完本曹溶所録古書徃徃如是不足深詰
  也乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
     總 校 官 臣/陸 費 墀
[000-3a]
北户録原序
詩人之作本於風俗大抵以物類比興達乎情性之源
自非觀化察時周知民俗之事博聞多見曲盡萬物之
理者則安足以藴為六義之奥流為絃歌之美哉由是
言之則古之學者固不厭博博而且信君子難之東牟
段君公路鄒平公之孫也自未能把筆愛以指畫地如
文字及六七嵗受學果能强力不罷其學尤長仄僻人
所不能知者媷乎羣籍之中仡仡然有餘力間者以事
[000-3b]
南逰五嶺間常采其民風土俗飲食衣製歌謡哀樂有
異於中夏者録而志之至於草木果蔬蟲魚羽毛之類
有瑰形詭狀者亦莫不畢載非徒止於所聞見而己又
能連類引證與竒書異説相叅驗真所謂博而且信者
矣噫近日著小説者多矣大率皆鬼神變怪荒唐誕妄
之事不然則滑稽詼諧以為笑樂之資離此二者或强
言故事則皆詆訾前賢使悠悠者以為口實此近世之
通病也如君所言皆無有是其著於録者悉可考驗此
[000-4a]
盖博物之一助豈徒為譚端而已乎君以予往從事嶺
南備覈其實請予序以為證予嘗觀圗於書府君狀貌
一似鄒平公而又能以文學世其家於乎鄒平公為有
後矣因為之序而不辭右拾遺内供奉陸希聲撰