KR6a0050 受歲經-西晉-竺法護 (T)No. 50 [No. 2689]
佛說受歲經


西晉三藏竺法護譯


聞如是:


一時,婆伽婆在羅閱祇迦蘭陀竹
園,與大比丘眾俱受歲。彼時,尊者大目揵連
告諸比丘:「諸賢!比丘受歲者,君當說、君當
教授、君當教誡、君當愛念,謂第一故。何以
故?諸賢!或有人反戾難教與惡法俱,謂梵行
者,亦不說、亦不教授、亦不教誡、亦不愛念,
彼人謂第一故。云何,諸賢!反戾難教?謂梵
行與俱者,亦不說、亦不教授、亦不教誡、亦
不愛念,彼人謂第一故。此諸賢!或一人惡
求與惡求俱。諸賢!謂彼人惡求與惡求俱
者,此法反戾難教,如是染欲瞋恨慳嫉,不捨
諛諂幻,無羞無耻恚結,口言恚結。比丘語已
還報其言,比丘語已向多人說,比丘語已而
誹說,各各有所說而外說之,瞋恨結而廣
與惡知識俱與惡伴俱,不知恩潤、不知反
復。諸賢!謂彼人不知恩潤無反復者,此反
戾難教,是為諸賢反戾難教法。


「謂梵行與
俱者,亦不說、亦不教授、亦不教誡、亦不愛
念,彼人謂第一故。此諸賢!此丘當自思量。
諸賢!謂彼人者,惡求與惡求俱,是我所不
念;我若惡求與惡求俱,他亦不念我。比丘
作等觀,當莫惡求,當作是學。如是染欲瞋恨
慳嫉,不捨諛諂幻,無羞無恥恚結,口言恚
結。比丘語已還報其言,比丘語已向多人
[001-0842c]
說,比丘語已而誹說,各各有所說而外說之,
瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱,不知恩潤、
不知反復。諸賢!謂彼人不恩潤無反復者,
我所不愛;我若不恩潤、無反復者,他亦不
念我。比丘當等觀,當莫為無反復,當學諸
賢。


「若比丘未受歲,君說、君當教授、君當教
誡、君當愛念,謂第一故。何以故?諸賢!或有
人無反戾與教法俱,謂梵行與俱者,當為說、
當為教授、當為教誡愛念,彼人謂第一故。
云何,諸賢!無反戾與教法俱?謂梵行與俱者,
當為說、當為教授、當為教誡愛念,彼人謂
第一故。此諸賢!或一人無惡求不與惡求俱。
謂,諸賢!彼人無惡求不與惡求俱者,此法無
反戾,如是不染欲、不瞋恨、不慳嫉,不諛諂
幻,不無羞不無恥無恚結,口不言恚結。比
丘語已不還報言,比丘語已不向多人說,比
丘語已不誹說,各各有所說不外之,不瞋恨
而廣之,不與惡知識俱不與惡伴俱,不無恩
潤不無反復。諸賢!謂彼人此與教法俱,是
為諸賢不反戾與教法俱。梵行與俱者,當
為說、當為教授、當為教誡愛念,彼人為第
一故。此諸賢!比丘當自思量。諸賢!謂彼人
無惡求不與惡求俱者,是我所念;我若無惡
求不與惡求俱者,他亦念我。比丘作等觀,當
莫惡求,當作是學。如是不染欲、不瞋恨、不慳
嫉,不捨不諛諂幻,不無羞無恥,無恚結,口不
言恚結。比丘語已不還報言,比丘語已不向
多人說,比丘語已不誹說,各各有所說不外
之,不瞋恨而廣之,不與惡知識俱不與惡
[001-0843a]
伴俱,不無恩潤、不無反復。諸賢!彼人不無
恩潤、不無反復者,我所愛念;我若不無恩
潤,不無反復者,他亦愛念,我比丘作等
觀,不無恩潤不無反復,當作是學。


「此諸
賢!比丘觀已多有所益,我為住惡求與惡求
俱,當不惡求與惡求俱?此諸賢比丘觀而
知,我住惡求與惡求俱;彼當不喜悅,彼便
進欲止。此諸賢!比丘觀而知,我當不住惡
求與惡求俱,彼便喜悅清淨白,佛世尊境
界行,見已樂行。猶若,諸賢!有眼之士,持極淨
鏡自用觀面。此諸賢!有眼之士自見面塵垢
便不喜悅,彼便進欲除此垢。諸賢!有眼之士
不自見面有塵垢,彼便悅喜清淨,自見已樂
行。如是,諸賢!比丘觀而知,我為住惡求與惡
求俱,彼進欲止。此諸賢!比丘觀而知,我
當不住惡求不與惡求俱,彼便喜悅清淨白,
佛世尊境界住,見已樂行。如是住染欲、不
住不染欲,如是住瞋恨、不住不瞋恨,如是
住慳嫉不捨、不住不慳嫉不捨,如是住諛諂
幻、不住不諛諂幻,如是住無羞無恥、不住
不無羞不無恥,如是住恚結口言恚結、不住
不恚結口言恚結,比丘語已還報其言、不住
比丘語已不還報,比丘語已向多人說、不住
比丘語已不向多人說,比丘語已而誹說、不
住比丘語已不誹說,各各有所說而外說之、
不住各各所說不外說之,瞋恨、不住不瞋恨,
而廣與惡知識俱與惡伴俱、不住不與惡知
識俱不與惡伴俱,不知恩潤不知反復、不
住不無恩潤不無反復。此諸賢!比丘觀而
[001-0843b]
知,我住不知恩潤、不知反復,彼便不喜悅,
彼便進欲止。此諸賢!比丘觀而知,我住不
無恩潤、住不無反復,彼便喜悅清淨白,
佛世尊境界行,自見已樂行。猶若,諸賢!有眼
之士持清淨鏡自照面。此諸賢!有眼之士自
見面有塵垢,彼便不喜悅,便進欲止。此諸賢!
此有眼之士,不自見面有塵垢,彼即喜悅清
淨,自見已樂行。如是,諸賢!比丘觀而知,
住不恩潤反復,彼便不喜悅即進欲止。此諸
賢!比丘觀而知,當我住不無恩潤、不無反
復,彼便喜悅清淨白,佛世尊境界行。自見
已樂行,樂行已悅喜,悅喜已身信行,身信行
已知安樂,安樂已意定,意定已知如真見
如真,知見如真已無厭,無厭已無染,無染
已解脫,解脫已得解脫知,生已盡、梵行已
成、所作已辦、不受後有,知如真。」


賢者目揵連如是說,彼諸比丘聞尊者目揵
連所說,歡喜而樂。
佛說受歲經


此經,丹藏則名受歲經,而丹有宋無;宋藏則名受新歲經,而宋有丹無。按二經皆云法護譯,名雖少似,義乃大別,則未知其孰是孰非,又何二藏互有無耶?今按《開元錄.重譯錄》中容凾之內,有受歲經,竺法護譯,云與《中阿含經》第二十三卷初同本異譯,〈單譯錄〉中竟凾之內,有新歲經,竺曇無蘭晉云法正譯,注中有云:「《中含》大本無此等經,故編於此。」今撿丹受歲經,與彼《中含》二十三卷大同,則真是容凾重譯受歲經耳。宋本受新歲經,與彼《中含》全別,而與竟凾名新歲經者,在文雖異,大旨無殊,似是彼經之異譯耳。然今此容凾宋藏受新歲經,與彼竟凾新歲經,以為單譯耶,則何有廣(略之…本焉)六十六字緣山本缺依忍澂師校正本補略之殊、譯人之異,又此何編於重譯中耶?以為重譯耶,則彼何列于單譯中耶?此須待勘。今且欲類聚以待賢哲,故移受新歲經編于竟凾,此容凾中取此丹藏經,為真本焉
[001-0843c] 略之殊、譯人之異,又此何編於重譯中耶?
以為重譯耶,則彼何列于單譯中耶?此須
待勘。今且欲類聚以待賢哲,故移受新
歲經編于竟凾,此容凾中取此丹藏經,為
真本焉。